Αναγνωρισμένα Προγράμματα

Αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών

Το Επιμελητήριο για σκοπούς του Νόμου του προβαίνει σε αναγνωρίσεις πτυχίων ή διπλωμάτων Πανεπιστημίων ή άλλων ισοδύναμων προσόντων σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης.

Το αρμόδιο σώμα του Επιμελητηρίου που λαμβάνει απόφαση σχετικά με την αναγνώριση ή μη κάποιου πτυχίου ή Διπλώματος Πανεπιστημίου ή άλλου ισοδύναμου προσόντος είναι η Διοικούσα Επιτροπή κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Εγγραφής Μελών.

Σε περίπτωση αμφιβολίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου σπουδών οποιουδήποτε αιτητή, το Επιμελητήριο μπορεί να απευθύνεται στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ για γνωμοδότηση. Περαιτέρω και σχετικά με το θέμα, για σκοπούς εγγραφής πολιτών κρατών μελών της Ε.Ε. στα Μητρώα του Επιμελητηρίου σε οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, ισχύουν οι διατάξεις του Περί Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2002.

Από την 1η Μαίου μέχρι και την 15ην Νοεμβρίου 2004, που εφαρμόστηκε η σχετική νομοθεσία έχουν αναγνωριστεί περίπου 200 προγράμματα σπουδών. Στην ιστοσελίδα ΕΤΕΚ καταχωρούνται όλα τα προγράμματα σπουδών που έχουν τύχει αναγνώρισης, από το Επιμελητήριο (Κατάλογος προγραμμάτων σπουδών που έτυχαν αναγνώρισης από τη Διοικούσα Επιτροπή για σκοπούς του Νόμου του ΕΤΕΚ). Επιπρόσθετα, παραθέτονται τα κριτήρια και το πλαίσιο στη βάση του οποίου διενεργούνται αναγνωρίσεις ή μη πτυχίων ή διπλωμάτων πανεπιστημίων ή άλλων ισοδύναμων προσόντων.
Τα προγράμματα σπουδών που δεν αναγνωρίζονται για σκοπούς της Περί ΕΤΕΚ Νομοθεσίας, δηλώνουν τη μη επάρκεια τους για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου. Οι κάτοχοι τέτοιων προγραμμάτων σπουδών δυνατόν να μπορούν με συμπληρωματική εκπαίδευση, όπως αποκτήσουν πρόσθετα προσόντα που σε συνδυασμό με τα ήδη προσόντα που κατέχουν να είναι δυνατή η αναγνώριση τους, για σκοπούς του Νόμου του ΕΤΕΚ.

Αναγνώριση προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικών πανεπιστημίων και ΤΕΠΑΚ

Με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας, και ενόψει σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων σωμάτων του ΕΤΕΚ, για σκοπούς αναγνώρισης πτυχίων ή διπλωμάτων πανεπιστημίου και εγγραφή στο Μητρώο Μελών του, το Τεχνικό Επιμελητήριο εξετάζει κατά πόσο ικανοποιούνται τα κριτήρια εγγραφής που έχουν καθοριστεί.

Οι κλάδοι σπουδών που ρυθμίζονται από το ΕΤΕΚ είναι αυτοί της 

  • Αρχιτεκτονικής περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου,
  • Πολιτικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου,
  • Μηχανολογικής Μηχανικής,
  • Ηλεκτρολογικής Μηχανικής,
  • Ηλεκτρονικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής,
  • Χημικής Μηχανικής,
  • Μηχανικής Μεταλλείων και Γεωλογίας,
  • Αγρονομικής- Τοπογραφικής Μηχανικής
  • Επιμέτρησης και Εκτίμησης Γης και Πολεοδομίας- Χωροταξίας.

Νοουμένου ότι τα προγράμματα σπουδών σε κλάδους της Μηχανικής που προσφέρονται από αδειούχα ιδιωτικά πανεπιστήμια τυγχάνουν πρώτα της σχετικής έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, το ΕΤΕΚ προχωρεί στην αξιολόγηση των εν λόγω προγραμμάτων σπουδών σε σχέση με την επάρκεια του περιεχομένου τους για σκοπούς άσκησης του επαγγέλματος.

Για σκοπούς αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών το Επιμελητήριο διορίζει ειδικές συμβουλευτικές Επιτροπές με βάση την έκθεση των οποίων το ΕΤΕΚ ετοιμάζει και υποβάλει προς τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ιδιωτικά και δημόσια, τις εισηγήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις του ώστε τα προγράμματα σπουδών να βελτιώνονται με στόχο να δίνουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους τους να εγγράφονται στο ΕΤΕΚ και να ασκούν επάγγελμα στη Μηχανική Επιστήμη. Τα προγράμματα για τα οποία έχουν υιοθετηθεί από τα αντίστοιχα πανεπιστήμια οι εισηγήσεις που το ΕΤΕΚ έχει υποβάλει, μετά από σχετική μελέτη και αξιολόγηση, περιλαμβάνονται σε σχετικό κατάλογο.

Ανεξάρτητα των πιο πάνω, σημειώνεται ότι για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης σε σχέση με την αναγνώριση τίτλων σπουδών στη Μηχανική Επιστήμη και εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου, απαιτείται απαραίτητα η υποβολή σχετικής αίτησης.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, κατά την εξέταση αιτήσεων εγγραφής από το ΕΤΕΚ μελετούνται αναλυτικά τα μαθήματα που ο κάθε αιτητής έχει επιλέξει κατά τη φοίτηση προς απόκτηση του σχετικού διπλώματος, ώστε να διαπιστωθεί ότι ικανοποιούνται τα κριτήρια εγγραφής του ΕΤΕΚ που αφορούν τον κύκλο σπουδών που απαιτείται για σκοπούς εγγραφής.

Πρακτική Άσκηση Για Σκοπούς Εγγραφής στο ΕΤΕΚ

Σύμφωνα με τον περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου Ν.224/90, για σκοπούς εγγραφής στο Επιμελητήριο στους κλάδους Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής ο κάθε αιτητής απαιτείται όπως, μετά την απόκτηση των ακαδημαϊκών του προσόντων, συμπληρώσει ένα τουλάχιστον χρόνο εξάσκησης του επαγγέλματος. Για το σκοπό αυτό έχει εγκριθεί από το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ σχετικό τυποποιημένο έγγραφο που πρέπει να συμπληρώνεται από τους αιτητές ως απόδειξη εξάσκησης του επαγγέλματος. Το έγγραφο διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στα ελληνικά και στα αγγλικά (CERTIFICATE OF PRACTICE).

Σημείωση
Σε περίπτωση που θα πρέπει να γίνει μετάφραση του πτυχίου / διπλώματος ή/και της αναλυτικής βαθμολογίας των μαθημάτων, αυτό θα πρέπει να γίνει είτε από το πανεπιστήμιο του αιτητή, είτε από την αρμόδια κυβερνητική αρχή της χώρας έκδοσης ή από την Κυπριακή Δημοκρατία από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (P.I.O. – Press and Information Office).

Διαδικασία εξέτασης αίτησης εγγραφής
Αφού υποβληθεί η αίτηση εξετάζεται ως προς την πληρότητα της. Ακολούθως παραπέμπεται στην Υποεπιτροπή Εγγραφής Μελών του κλάδου που αφορά η αίτηση.

Η εν λόγω επιτροπή εισηγείται στην Επιτροπή Εγγραφής Μελών ΕΤΕΚ την εγγραφή ή μη του αιτητή στο Μητρώο Μελών.
Η Επιτροπή Εγγραφής Μελών αφού εξετάσει και μελετήσει την αίτηση εγγραφής και όλα τα ενώπιον της στοιχεία εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή σχετικά. Η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει και ακολούθως ενημερώνεται ο αιτητής.

Προστασία δεδομένων: Οι κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία δεδομένων στο ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) αναφέρονται στη σχετική σύσταση της 26/3/2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γενικές πληροφορίες