Ανακοινώσεις Παρεμβάσεις

Ζώνες Γεωλογικής Καταλληλότητας

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του εκπονεί χάρτες οι οποίοι περιλαμβάνουν Ζώνες Γεωλογικής Καταλληλότητας σε σχέση με τους γεωκινδύνους που απειλούν το δομημένο περιβάλλον στον χερσαίο χώρο της Δημοκρατίας. Οι Ζώνες Γεωλογικής Καταλληλότητας έχουν αναθεωρηθεί από το Τμή...

Περισσότερα →

Παράταση του Έργου Πρακτικής Άσκησης Νέων Μηχανικών

Μετά από έγκριση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), ως Δικαιούχος του Έργου Πρακτικής Άσκησης Νέων Μηχανικών (Έργο Παροχής Ευκαιριών σε Νέους αποφοίτους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, μέχρι 29 ετών (NEETs...

Περισσότερα →


Αναθεώρηση του Εθνικού Προσαρτήματος του αντισεισμικού Ευρωκώδικα 8-Μέρος 3 για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κτηρίων και επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές (CYS EN 1998-3:2005+AC:2013)

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης έχει προχωρήσει στη γνωστοποίηση της αναθεώρησης του Εθνικού Προσαρτήματος (National Annex) του Μέρους 3 του αντισεισμικού Ευρωκώδικα 8 (CYS EN 1998-3:2005+AC:2013) που αφορά την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κτηρίων και επεμβάσεις σε υφιστάμενες κα...

Περισσότερα →

ΕΤΕΚ: Προβληματισμός για το πολύ χαμηλό ποσοστό υλοποίησης του αναπτυξιακού προϋπολογισμού

Το ΕΤΕΚ εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του μετά τη μελέτη της συνοπτικής Έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου στην οποία παρουσιάζεται ότι η υλοποίηση του αναπτυξιακού προϋπολογισμού του Κράτους ανήλθε μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου 2020, μόλις στο 34%. Το Επιμελητήριο είχε σημειώσει και είχε χαιρετί...

Περισσότερα →