Αρμοδιότητες

Σκοποί και Αρμοδιότητες

Τo Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και οργανισμός όλων των Κυπρίων Μηχανικών. Ιδρύθηκε με το Νόμο 224/1990 και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Διαθέτει ιδιόκτητο κτίριο κεντρικών γραφείων και Υπηρεσία αναγκαία για την προώθηση των σκοπών του.

Το ΕΤΕΚ έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους διάφορους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των Μελών του, της Μηχανικής και της Τεχνολογίας γενικά και την ανάπτυξή τους για αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας.

Κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης

Οι ειδικότητες Μηχανικής Επιστήμης στις οποίες εγγράφονται τα μέλη του ΕΤΕΚ είναι οι ακόλουθες:
(α) Αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου
(β) Πολιτική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου
(γ) Μηχανολογική Μηχανική
(δ) Ηλεκτρολογική Μηχανική
(ε) Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής
(στ) Χημική Μηχανική
(ζ) Μηχανική Μεταλλείων και Εφηρμοσμένης Γεωλογίας
(η) Αγρονομική - Τοπογραφική Μηχανική
(θ) Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης
(ι) Πολεοδομία - Χωροταξία

Κάθε άλλη ειδικότητα της Μηχανικής Επιστήμης που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Επιμελητηρίου, ως κλάδος Μηχανικής Επιστήμης για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Αρμοδιότητες

 • Διενεργεί την εγγραφή των μελών του και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά και άδειες.
 • Αναλαμβάνει διαιτησίες, επιδιαιτησίες και συμβιβαστικούς διακανονισμούς σχετικά με οποιοδήποτε θέμα ή διαφορά που έχει σχέση με τη μηχανική επιστήμη.
 • Εισηγείται τη δημιουργία νέων κλάδων μηχανικής επιστήμης και προβαίνει σε υποδιαιρέσεις των κλάδων μηχανικής επιστήμης.
 • Εκπροσωπεί, στην Κυπριακή Δημοκρατία και το εξωτερικό, τους ασκούντες το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής επιστήμης.
 • Ασκεί πειθαρχική εξουσία πάνω στα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
 • Μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις επιμελητηρίων, σε διεθνείς ενώσεις μηχανικών, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, οργανώνει συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών του.
 • Ενημερώνει το κοινό με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του και βοηθά στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων.
 • Γνωμοδοτεί έπειτα από πρόσκληση των αρμόδιων αρχών για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του.
 • Μελετά οποιαδήποτε επιστημονικά, τεχνικά, τεχνοοικονομικά ή αναπτυξιακά θέματα που σχετίζονται με οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης και διατυπώνει απόψεις.
 • Συλλέγει στατιστικά στοιχεία και καταρτίζει στατιστικές σε θέματα που σχετίζονται με οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης.
 • Ενθαρρύνει και προάγει την τεχνική εκπαίδευση στη Δημοκρατία σε οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης.
 • Επιβάλλει και εισπράττει τα καθορισμένα δικαιώματα για κάθε βεβαίωση, θεώρηση ή έκδοση πιστοποιητικού ή άλλου εγγράφου και για τη διεξαγωγή διαιτησιών, πραγματογνωμοσύνης ή δειγματοληψίας ή για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας.
 • Τηρεί μητρώα των μελών του και εκδίδει τις άδειες άσκησης επαγγέλματος.
 • Ανακηρύσσει επίτιμα μέλη και απονέμει άλλες διακρίσεις.

Έργο και Υπηρεσίες ΕΤΕΚ

 • Εγγραφές / Μητρώο Μελών.
 • Διαιτησίες, Πραγματογνωμοσύνες.
 • Κανονισμοί Δεοντολογίας / Πειθαρχικό Συμβούλιο.
 • Επιμόρφωση Μηχανικών, Κέντρο Εκπαιδεύσεως ΕΤΕΚ (ΚΕΕ).
 • Ανάπτυξη Μηχανικών, Διοργάνωση Επιμορφωτικών Ημερίδων / Συνεδρίων.
 • Συμμετοχή στο Έργο του ΕΤΕΚ / Σύσταση Επιτροπών.
 • Στήριξη του Έργου και Ευημερία των Μελών.
 • Συνεργασία με Υπουργεία, αρμόδια Τμήματα και Τοπικές Αρχές για τη διαμόρφωση πολιτικής για επιστημονικά / τεχνικά θέματα.
 • Σχετικές Νομοθεσίες με την άσκηση επαγγέλματος στη Μηχανική Επιστήμη.
 • Συμπερίληψη στις λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και παροχή πληροφοριών από το ΕΤΕΚ.