Χριστόδουλος Χατζηοδυσσέως

Χριστόδουλος Χατζηοδυσσέως

O Χριστόδουλος Χατζηοδυσσέως είναι κάτοχος πτυχίου στην Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και μεταπτυχιακού στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Κολέγιο Imperial του Λονδίνου. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Cyprus International Institute of Management.
Εργάζεται στο ΕΤΕΚ από το 2005, ενώ από το 2008 βρίσκεται στη θέση του Διευθυντή.
Ο κ. Χατζηοδυσσέως διορίστηκε αρχικά ως αναπληρωτής διευθυντής ενώ από το Φεβρουάριο του 2011 διορίστηκε βάσει πενταετούς σύμβασης. Επαναδιορίστηκε με τους ίδιους όρους το 2016.
Ως Διευθυντής του ΕΤΕΚ έχει την ευθύνη διεύθυνσης, οργάνωσης και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου καθώς και υλοποίησης των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής. Επίσης είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΤΕΚ, ο οποίος εγκρίνεται από τα αιρετά σώματα του Επιμελητηρίου.
Περαιτέρω, παρακολουθεί και ενημερώνεται για θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου, ενημερώνει ανάλογα τα αιρετά σώματα του ETEK σε σχέση με οποιεσδήποτε εξελίξεις και εισηγείται πιθανές ενέργειες για σκοπούς περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του οργανισμού. Επίσης, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, μεριμνά για την ανάπτυξη και ενίσχυση των δεσμών του Επιμελητηρίου με υπηρεσίες και οργανισμούς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. 
Πριν από την εργοδότηση του από το ΕΤΕΚ εργάστηκε στον ιδιωτικό, στον τραπεζικό και στον λιανικό τομέα στον τομέα της ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής.