Δεοντολογία Μελών

Μία από τις ευθύνες / εξουσίες τις οποίες ο Νόμος αναθέτει στο ΕΤΕΚ είναι η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου επί των Μελών του (Μέρος VI: Πειθαρχία). Για το σκοπό αυτό ο Νόμος προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία Πειθαρχικού Συμβουλίου (ΠΣ), ως ενός εκ των αιρετών σωμάτων του Επιμελητηρίου. Οι ευθύνες και υποχρεώσεις των Μελών του Επιμελητηρίου κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας καθώς και η πειθαρχική διαδικασία αποτελούν το αντικείμενο των περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 255/2012). Οι εν λόγω Κανονισμοί περιλαμβάνουν πρόνοιες σε σχέση με τα ακόλουθα:

 • Γενικά καθήκοντα και υποχρεώσεις μελών
 • Σχέσεις με εντολείς
 • Σχέσεις με άλλα μέλη
 • Διαφήμιση
 • Απαγόρευση άγρας πελατών και αθέμιτης διαφήμισης
 • Συγκρουόμενα συμφέροντα
 • Απασχόληση σε επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 17 των περί Δεοντολογίας των Μελών του ΕΤΕΚ Κανονισμών, «...Η δίωξη και τιμωρία πειθαρχικού παραπτώματος είναι καθήκον του Συμβουλίου, το οποίο αρχίζει τη διαδικασία, είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν καταγγελίας που υποβάλλεται σε αυτό, από οποιοδήποτε πρόσωπο ή αρχή έχει παράπονο από τη διαγωγή μέλους... Κατά την υποβολή καταγγελίας ... καταβάλλεται από τον παραπονούμενο τέλος ύψους πενήντα ευρώ (€50). Νοείται ότι, το εν λόγω τέλος επιστρέφεται στον παραπονούμενο σε περίπτωση που το Συμβούλιο κρίνει ένοχο τον καταγγελλόμενο στα παραπτώματα για τα οποία έγινε η καταγγελία.»

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, για την υποβολή καταγγελίας προς το ΠΣ θα πρέπει:

Επισημαίνονται σχετικά τα εξής:

 • Η καταγγελία και τα σχετικά έγγραφα μπορούν να αποσταλούν – υποβληθούν μέσω e-mail, με φαξ, ταχυδρομικά ή με προσωπική παράδοση.
 • Οι καταγγελίες θα πρέπει να αφορούν μέλη του ΕΤΕΚ τα οποία, κατά την άποψη του Καταγγέλλοντα, φαίνεται να έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα.
 • Σε περίπτωση που θα καταγγελθούν περισσότερα του ενός πρόσωπα, για κάθε καταγγελία θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ξεχωριστό έντυπο.
 • Ο Καταγγέλλων θα πρέπει να περιγράψει με σαφήνεια το περιστατικό το οποίο καταγγέλλει και να υποβάλει τυχόν έγγραφα τα οποία να υποστηρίζουν την καταγγελία.
 • Ο Καταγγέλλων θα πρέπει να έχει υπόψη ότι ενδέχεται να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας στην περίπτωση που η πειθαρχική υπόθεση οδηγηθεί σε εκδίκαση.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (άρθρο 23 και Κανονισμοί 19 και 24) και αναλόγως της φύσης του παραπτώματος, το ΠΣ έχει εξουσία να επιβάλει τις ακόλουθες ποινές:

 • Προειδοποίηση
 • Επίπληξη
 • Πρόστιμο μέχρι €5000
 • Αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος
 • Διαγραφή από το Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου.

Επιπρόσθετα και ανεξάρτητα των πιο πάνω, το ΠΣ έχει εξουσία να διατάξει το Μέλος στην καταβολή του συνόλου ή μέρους των εξόδων της πειθαρχικής διαδικασίας, όπως αυτά υπολογίζονται με βάση τον ακόλουθο κατάλογο εξόδων, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ.

 • Πάγια έξοδα: €1500
 • Κόστος ανά συνεδρία εκδίκασης: €500
 • Κόστος συνεδρίας λήψης τελικής απόφασης: €350
 • 1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(2) των Περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμών «η ανάθεση έργου συντελείται μόνο με την έγγραφη εξουσιοδότηση από τον εντολέα, στην οποία αναφέρεται απαραίτητα και η αμοιβή»
 • 2. Το ΕΤΕΚ ετοίμασε για σκοπούς εφαρμογής της πιο πάνω αναφοράς, τυποποιημένο έγγραφο. Το Έγγραφο Ανάθεσης (Εξουσιοδότηση Εντολέα), το οποίο είναι απαραίτητο για την ανάθεση έργου από τον εντολέα με βάση τον Κανονισμό 4(2) των περί Δεοντολογίας των Μελών του ΕΤΕΚ Κανονισμών [ΚΔΠ 255/2012] και το οποίο αποτελεί μέρος του φακέλου ο οποίος υποβάλλεται στις Αρμόδιες Αρχές για την έκδοση άδειας οικοδομής βάσει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, διατίθεται και στα Αγγλικά.
 • 3. Αξιοποιώντας την προαναφερόμενη πρόνοια, ο Νομοθέτης εισήγαγε στους περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2000 [ΚΔΠ 148/2000] αναφορά και παραπομπή στο πιο πάνω έγγραφο του ΕΤΕΚ
 • 4. Οι Μηχανικοί που επιθυμούν να προμηθεύονται τις Εξουσιοδοτήσεις Εντολέα θα πρέπει να αποστέλλουν στο ΕΤΕΚ κατάλληλα συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση.Επίσης, υπάρχει η ευχέρεια λήψης του εντύπου διαδικτυακά, μέσω συστήματος που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. Περισσότερες πληροφορίες για την ηλεκτρονική διάθεση Έγγραφων Βεβαιώσεων και Εξουσιοδοτήσεων Εντολέα.

Εφαρμογή Κανονισμών Δεοντολογίας - Εξουσιοδότηση Εντολέα

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 6(2) των Περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμών:
Τα μέλη οφείλουν να τοποθετούν ή/και να αναρτούν σχετικές πινακίδες με το όνομα τους στα εκτελούμενα έργα των οποίων τη μελέτη έχουν εκπονήσει ή/και έχουν την ευθύνη επίβλεψης: Νοείται ότι, το Επιμελητήριο μπορεί να εκδίδει γενικές ή ειδικές οδηγίες, κατά κλάδο της μηχανικής επιστήμης, για το μέγεθος, το σχήμα, το χρώμα ή/και για άλλα θέματα αναφορικά με τις σχετικές πινακίδες.

2. Με βάση τις πιο πάνω πρόνοιες εκδίδονται οι πιο κάτω γενικές οδηγίες:
i. Οι διαστάσεις της πινακίδας, για κάθε μελετητή, καθορίζονται σε:

 • Μήκος: Μέχρι 170εκ.
 • Πλάτος: Από 35εκ μέχρι 40εκ.

ii. Η πινακίδα θα αποτελείται από δύο μέρη:

(α) Το αριστερό μέρος που θα έχει μήκος 50εκ – 55εκ.

 • Την κάτω περιοχή, που θα έχει ύψος 15εκ μέχρι 20εκ. Στην περιοχή αυτή θα τοποθετείται αυτοκόλλητη επιφάνεια που θα φέρει το λογότυπο του ΕΤΕΚ που θα έχει διαστάσεις 13εκ Χ 45εκ. Η επιφάνεια αυτή θα την προμηθεύονται οι εγγεγραμμένοι μηχανικοί από τα γραφεία του ΕΤΕΚ έναντι αντιτίμου.
 • Την πάνω περιοχή στην οποία θα αναγράφονται οι λέξεις ΜΕΛΕΤΗ ή / και ΕΠΙΒΛΕΨΗ ή θα παραμένει ΚΕΝΗ, ανάλογα με την ισχύουσα περίπτωση. Το χρώμα των γραμμάτων θα είναι μαύρο. Το υπόβαθρο της περιοχής αυτής θα είναι χρώματος ΠΑΝΤΟΝ 1205.

(β) Το δεξιό μέρος που θα καταγράφονται διάφορες πληροφορίες σχετικά με τον μηχανικό στον οποίο ανατέθηκε η εκτέλεση υπηρεσίας για το έργο. Στο δεξιό μέρος της πινακίδας, ο εγγεγραμμένος μηχανικός θα αναγράφει διάφορες ατομικές και επαγγελματικές πληροφορίες. Υποχρεωτικά θα πρέπει να αναγράφονται οι εξής πληροφορίες:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Κλάδος μηχανικής επιστήμης, στην πάνω αριστερή γωνία
 • Αριθμός μητρώου ΕΤΕΚ, στην πάνω δεξιά γωνία
 • Διεύθυνση.

Προαιρετικά, δύνανται να αναγράφονται επιπρόσθετα οι εξής πληροφορίες κατ’ επιλογή: τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονική διεύθυνση του εγγεγραμμένου μηχανικού.

 • Το δεξιό μέρος θα μπορεί να είναι ενιαία επιφάνεια που θα φέρει χρώμα της επιλογής του εγγεγραμμένου μηχανικού ως υπόβαθρο.
 • Το χρώμα των γραμμάτων του δεξιού μέρους πρέπει να είναι τέτοιο ώστε τα αναγραφόμενα σ’ αυτό να είναι ευδιάκριτα.
 • Η σειρά τοποθέτησης των πινακίδων για κάθε μελετητή θα εξαρτάται από το είδος του έργου.
 • Η πινακίδα θα είναι γραμμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιτρέπεται η χρήση λατινικών χαρακτήρων στα ονόματα μελών που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η Ελληνική, ή στα ονόματα οίκων που για κάποιο λόγο έχουν επιλέξει τη χρήση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Η πινακίδα τοποθετείται μέσα στο εργοτάξιο με την έναρξη οποιωνδήποτε κατασκευαστικών εργασιών και αφαιρείται με την αποπεράτωση των εργασιών. Αποπεράτωση των εργασιών είναι η ημερομηνία που ο εργοδότης έκανε χρήση ή παρέλαβε ολόκληρο το έργο.
 • Επιτρέπεται μικρή διαφοροποίηση στο μέγεθος, στο χρώμα των γραμμάτων, των διαγραμμίσεων και οτιδήποτε δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα της πινακίδας.

3. Επιπρόσθετα των πιο πάνω, υποχρέωση για ανάρτηση πινακίδας υπάρχει και στους περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμούς στο Μέρος ΧΙΙΕ – Εκτέλεση Έργου – Εργοτάξια.

Παραδείγματα εφαρμογής για τις πιο κάτω ειδικότητες:

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ

Το ΕΤΕΚ έχει καθορίσει διαδικασία η οποία θα πρέπει να ακολουθείται στις περιπτώσεις που μέλος του Επιμελητηρίου, και γενικότερα πρόσωπο το οποίο καθοιονδήποτε τρόπο εμπλέκεται ή συναλλάσσεται με το Επιμελητήριο μέσω των Υπηρεσιών ή Τμημάτων του Επιμελητηρίου, επιθυμεί να επιθεωρήσει τον φάκελο που αφορά το πρόσωπό του. Οι εν λόγω περιπτώσεις μπορούν να αφορούν σε υπό εξέταση / εκδίκαση πειθαρχική υπόθεση, αίτηση εγγραφής κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει επίσημα σχετικό αίτημα, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το Έντυπο Υποβολής Αίτησης για Θεώρηση Φακέλου. Επισημαίνονται σχετικά τα ακόλουθα:

 • Με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία, το αίτημα εξετάζεται και απαντάται από τον Διευθυντή ΕΤΕΚ.
 • Για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης αλλά και προγραμματισμού των αναγκαίων διευθετήσεων, ο Αιτητής θα πρέπει να αναφέρει στην αίτησή του συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα επίσκεψης.
 • Η επίσκεψη στα γραφεία του ΕΤΕΚ και η θεώρηση του φακέλου θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο αφού ο Αιτητής ενημερωθεί ότι έχει γίνει αποδεκτό το αίτημά του.
 • Το χρονικό διάστημα της θεώρησης του φακέλου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μία ώρα.

Έντυπο υποβολής αίτησης για θεώρηση φακέλου