Εγγραφές

Αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών

Προγράμματα σπουδών που έτυχαν αναγνώρισης από το ΕΤΕΚ

Οδηγός Εγγραφής Στο ΕΤΕΚ

Για σκοπούς διευκόλυνσης των ενδιαφερόμενων για εγγραφή στο ΕΤΕΚ φυσικών προσώπων, το Επιμελητήριο έχει ετοιμάσει Οδηγό Εγγραφής στο ΕΤΕΚ.

Αίτηση εγγραφής Φυσικών Προσώπων

Πληροφορίες και ηλεκτρονική υποβολή αίτησης εγγραφής.

Εγγραφές Εταιρειών

Πληροφορίες για εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ

Τέλη Αιτήσεων και Εγγραφών

Πληροφορίες για τα τέλη αιτήσεων και εγγραφών για φυσικά και νομικά πρόσωπα