Τέλη Αιτήσεων και Εγγραφών

Εγγραφή Φυσικών Προσώπων και Εγγραφές Εταιρειών | Τέλη

Εγγραφή Φυσικών Προσώπων | Τέλη

Το Επιμελητήριο έχει εξουσία να επιβάλλει και εισπράττει από τα Μέλη του Επιμελητηρίου συνδρομές και άλλα δικαιώματα και επιβαρύνσεις, των οποίων το ύψος καθορίζεται από το Γενικό Συμβούλιο.

Τέλη Ετήσιας Συνδρομής και Ετήσιας Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελών και σε Ειδικούς Καταλόγους του ΕΤΕΚ

Τέλος εγγραφής (€55) καθορίζεται με νομική πρόνοια.
Τα εν λόγω τέλη ισχύουν από 1.1.2010

Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ

55,00

Αίτηση εγγραφής με επίσπευση (επιπρόσθετα του τέλους εγγραφής)

110,00

Αίτηση προσωρινής εγγραφής για εκτέλεση συγκεκριμένου έργου

200,00

Αίτηση προσωρινής εγγραφής για εκτέλεση συγκεκριμένου έργου με επίσπευση (επιπρόσθετα του τέλους εγγραφής)

110,00

Αίτηση προσωρινής εγγραφής αλλοδαπού μόνιμου κάτοικου Κύπρου

60,00

Αίτηση προσωρινής εγγραφής αλλοδαπού μόνιμου κάτοικου Κύπρου με επίσπευση (επιπρόσθετα του τέλους εγγραφής)

110,00

Αίτηση στο Αρχείο Μηχανικών Παρεχόντων Υπηρεσίες (ΑΜΠΥ)

00,00 (δεν έχει τέλος)

Εγγραφές Εταιρειών | Τέλη

Τα τέλη εγγραφής στο Μητρώο Εταρειών Μελετών του ΕΤΕΚ καθορίζονται ως ακολούθως:

Τέλος εγγραφής 

€100,00

Τέλος ετήσιας συνδρομής

€100,00

Τέλος έκδοσης αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής

€10,00

Τέλος έκδοσης/ανανέωσης πιστοποιητικού εγγραφής

€10,00