Τέλη

Εγγραφές Εταιρειών | Τέλη

Τα τέλη εγγραφής στο Μητρώο Εταρειών Μελετών του ΕΤΕΚ καθορίζονται ως ακολούθως:

Τέλος εγγραφής 

€100,00

Τέλος ετήσιας συνδρομής

€100,00

Τέλος έκδοσης αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής

€10,00

Τέλος έκδοσης/ανανέωσης πιστοποιητικού εγγραφής

€10,00