Κριτήρια για εγγραφές Εταιρειών

Τον Ιούνιο του 2012 η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε την τροποποίηση της περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου νομοθεσίας σε σχέση με την άσκηση επαγγέλματος (παροχή μελετητικών ή και άλλων υπηρεσιών σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής επιστήμης) από νομικά πρόσωπα (εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες), νοουμένου ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, ΕΤΕΚ, δέχεται αιτήσεις για εγγραφή στο μητρώο εταιρειών μελετών του ΕΤΕΚ που προσφέρουν υπηρεσίες σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής επιστήμης με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Στην περίπτωση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης η επωνυμία της εταιρείας καταχωρείται συνοδευόμενη από το αρκτικόλεξο «Ε.Π.Ε.» (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης).
(β) Η επωνυμία της εταιρείας δεν δημιουργεί οποιαδήποτε ανακριβή, αναληθή ή παραπλανητική εικόνα σε σχέση με τις εργασίες και τις δραστηριότητες και ικανοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 6Β.-(4) τη σχετική νομοθεσία.
(γ) Η εταιρεία θα πρέπει να έχει και να διατηρεί σε ισχύ επαγγελματική ασφάλιση που να ικανοποιεί τους ελάχιστα αποδεκτούς όρους και τις μέγιστες αποδεκτές εξαιρέσεις που έχει θέσει η Διοικούσα Επιτροπή [Παρ. 1].
(δ) Σε περίπτωση πολυκλαδικής εταιρείας θα πρέπει να ικανοποιούνται οι πρόνοιες της νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6Β.-(6).

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, οι ενδιαφερόμενοι για σκοπούς υποβολής αίτησης για περίληψη στο μητρώο εταιρειών του ΕΤΕΚ, θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένη την αίτηση για εγγραφή (Ν. 224/90 - ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), η οποία υποβάλλεται στο Επιμελητήριο με συστημένη επιστολή ή παραδίδεται ιδιοχείρως.

Η αίτηση εγγραφής θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Πιστό αντίγραφο της αίτησης εγγραφής συνεταιρισμού.
(β) Πιστοποιητικό συστάσεως του συνεταιρισμού ή Εταιρείας.
(γ) Πιστοποιητικό μετόχων της Εταιρείας.
(δ) Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένου γραφείου.
(ε) Πιστοποιητικό Διοικητικών Συμβούλων.
(στ) Πιστοποιητικό Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης
(ζ) Ιδρυτικό και Καταστατικό Εταιρείας.
(η) Υπεύθυνη Δήλωση (με την οποία δηλώνεται ότι, ικανοποιείται η πρόνοια του άρθρου 6Β(8) του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου)

Η αίτηση εγγραφής στον Ειδικό Κατάλογο Εταιρειών Μελετών Κρατών Μελών για Διασυνοριακή Άσκηση Επαγγέλματος θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • (α) Πιστοποιητικό εγγραφής εταιρείας
  • (β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος στο κράτος μέλος εγγραφής της εταιρείας
  • (γ) Πιστοποιητικό μετόχων της εταιρείας
    •  

Επισημαίνεται ότι ο περί Εταιρειών Νόμος (Τροποποιητικός) Αρ. 4 Νόμος του 2012 (Ν. 203(Ι)/2012), παρέχει το δικαίωμα για σύσταση και εγγραφή εταιρείας με ένα και μόνο μέτοχο.

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 – 2012

Σχετικά Παραρτήματα:

Σχετικοί Εγκύκλιοι: