ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ, ΚΡΙΤΩΝ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΕΤΕΚ

Η εγγραφή στα Μητρώα του ΕΤΕΚ είναι δυνατή μόνο για Μέλη του ΕΤΕΚ σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Διατάξεων. 

Εγγραφή στο Μητρώο Διαιτητών ΕΤΕΚ

Με αναφορά στις αναθεωρημένες Διατάξεις Διαιτησίας ΕΤΕΚ, το 2017 το Μητρώο Διαιτητών ΕΤΕΚ ανασυγκροτήθηκε με τη θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων εγγραφής και την εισαγωγή προϋπόθεσης επιτυχίας σε σχετική εξέταση για σκοπούς συμπερίληψης στο Μητρώο Διαιτητών. Μέχρι σήμερα έχουν διοργανωθεί δύο κύκλοι εξετάσεων στους οποίους η εξέταση διενεργήθηκε από νομικούς εγνωσμένου κύρους και επικεντρώθηκε σε θέματα Διαιτητικής διαδικασίας και Δεοντολογίας των Διαιτητών. Πληροφόρηση για την πιο πρόσφατη εξέταση.

Για σκοπούς συμπερίληψης προσώπου στο Μητρώο Διαιτητών ΕΤΕΚ θα πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια που αναφέρονται στις Διατάξεις Διαιτησίας και να επιτύχει στην εξέταση που θα προκηρυχθεί.

Η επόμενη εξέταση αναμένεται να προγραμματιστεί πριν το τέλος του 2020, θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ και θα αποσταλεί στα μέλη με newsletter.

Εγγραφή στο Μητρώο Κριτών ΕΤΕΚ

Με αναφορά στα κριτήρια εγγραφής προσώπου στο Μητρώο Κριτών στις Διατάξεις Κριτικής Διαδικασίας ΕΤΕΚ, αναμένεται να διοργανωθεί πριν το τέλος του 2020 σεμινάριο παρουσίασης των Κανονισμών Κριτικής Διαδικασίας ΕΤΕΚ και σχετική εξέταση για τη συμπερίληψη στο Μητρώο Κριτών. Σχετική ενημέρωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ και θα αποσταλεί στα μέλη με newsletter.

Εγγραφή στον Κατάλογο Διαμεσολαβητών ΕΤΕΚ

Στον Κατάλογο Διαμεσολαβητών ΕΤΕΚ, σύμφωνα με τις Διατάξεις Διαμεσολάβησης ΕΤΕΚ, συμπεριλαμβάνονται πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης για Εμπορικές Διαφορές, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμου και εκδηλώνουν ενδιαφέρον αποστέλλοντας στο ΕΤΕΚ κατάλληλα συμπληρωμένο Πρότυπο Βιογραφικό Σημείωμα για Συμπερίληψη στον Κατάλογο Διαμεσολαβητών ΕΤΕΚ.

Εγγραφή στο Μητρώο Πραγματογνωμόνων ΕΤΕΚ

Στο Μητρώο Πραγματογνωμόνων ΕΤΕΚ εγγράφονται πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στις Διατάξεις Πραγματογνωμοσύνης ΕΤΕΚ και εκδηλώνουν ενδιαφέρον, συμπληρώνοντας την Αίτηση για Εγγραφή στο Μητρώο Πραγματογνωμόνων ΕΤΕΚ με τα αντικείμενα πραγματογνωμοσύνης στα οποία κατέχει ειδική γνώση, υποβάλλοντας προς τούτο και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.

Η Διοικούσα Επιτροπή με αποφάσεις της καθορίζει ανά διαστήματα επιμορφωτικά σεμινάρια που πρέπει να παρακολουθούν όσοι συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Πραγματογνωμόνων ΕΤΕΚ. Σε αυτό το πλαίσιο έχει μέχρι σήμερα διοργανωθεί τρεις φορές το Σεμινάριο με θέμα «ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - Θεσμικό Πλαίσιο, Διατάξεις ΕΤΕΚ και Συναφή Θέματα, Συγγραφή, Παρουσίαση Επιλεγμένων Παραδειγμάτων».