Εγκύκλοι ETEK

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 05/2015: Εκπόνηση μελετών από λειτουργούς του Δημοσίου

Το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, έχοντας γίνει δέκτης σημαντικού αριθμού αναφορών και καταγγελιών αναφορικά με συναδέλφους, οι οποίοι ενώ εργοδοτούνται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, προχωρούν στην εκπόνηση, ετοιμασία, ή ακόμη σε ορισμένες περιπτώσεις και υποβολή μελετών (Αρ...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ Αρ. 4/2015 - Προς εγγεγραμμένα μέλη στον κλάδο Εκτίμησης Γης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για περίληψη σε Κατάλογο Εκτιμητών ΕΤΕΚ για σκοπούς του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου Ενόψει της ψήφισης από τη Βουλή του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, και για σκοπούς εφαρμογής των υποχρεώσεων που προκύπτουν για το ΕΤΕΚ, το Επιμελητήρ...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 03/15 - Παράνομη Μετακίνηση Φωτοβολταϊκών Πλαισίων

Το Επιμελητήριο έχει ενημερωθεί από μέλη του ότι παρατηρείται συχνά το φαινόμενο, μετά από έλεγχο εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών συστημάτων σύμφωνα με τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργού Εσωτερικών (αρ. 2/2006 και αρ. 3/2008), τα φωτοβολταϊκά πλαίσια να μετα...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 02/15 - Βεβαίωση επαγγελματικής ιδιότητας μελετητή για σκοπούς υποβολής πολεοδομικών αιτήσεων

Το Επιμελητήριο έχει ενημερωθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων για σκοπούς έκδοσης πολεοδομικής άδειας στις οποίες συμπεριλαμβάνονται σχέδια που συνιστούν αρχιτεκτονική εργασία, χωρίς τα σχέδια αυτά να υπογράφονται από πρόσωπα που κατέχουν τα ανάλογα δικαιώμα...

Περισσότερα →

Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 01/15- Διευκρινίσεις για Ιδρυτικό Έγγραφο & Καταστατικό Εταιρειών

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης και ενόψει συγκεκριμένων αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από μέλη του Επιμελητηρίου, σε σχέση με τις απαιτήσεις που αφορούν το καταστατικό και τους σκοπούς εταιρείας προκειμένου αυτή να εγγραφεί στο μητρώο εταιρειών μελετών του ΕΤΕΚ, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ...

Περισσότερα →