Εκλογική Διαδικασία

Εκλογική Διαδικασία

Με βάση την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε επόμενης τριετίας, προκηρύσσει εκλογές για ανάδειξη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και αιρετών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η θητεία του Γενικού Συμβουλίου είναι τριετής και τα μέλη του είναι επανεκλέξιμα. Για να γίνει η προκήρυξη των εκλογών θα πρέπει να προηγηθεί η κατανομή των θέσεων του Γενικού Συμβουλίου. Η κατανομή των θέσεων γίνεται, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μελών του Επιμελητηρίου που έχουν δικαίωμα εκλογής στον οικείο κλάδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της διεξαγωγής των εκλογών, δεν οφείλουν συνδρομές πέραν των τριών τελευταίων ετών.