Εξετάσεις για εγγραφή στο Μητρώο Διαιτητών ΕΤΕΚ

Το Επιμελητήριο ανακοινώνει τη διεξαγωγή εξετάσεων για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Διαιτητών ΕΤΕΚ, στο πλαίσιο που καθορίζεται στις αναθεωρημένες Διατάξεις Διαιτησίας ΕΤΕΚ. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι τεκμηριώσουν πως ικανοποιούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις και κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 4 των Διατάξεων Διαιτησίας (Εγγραφή Προσώπου στο Μητρώο Διαιτητών) και εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το ειδικό έντυπο (ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ), μέχρι και τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 27 Ιουνίου και την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018, θα είναι προφορικές διάρκειας 30 λεπτών και το περιεχόμενό τους θα αφορά θέματα επί της διαιτητικής διαδικασίας. Οι εξεταστές θα είναι τρεις νομικοί εγνωσμένου κύρους, οι οποίοι θα συντάξουν τα θέματα των εξετάσεων και θα διεξάγουν την εξέταση. Οι εξετάσεις θα διεξάγονται στην παρουσία και των τριών εξεταστών. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων θα αποσταλούν στους συμμετέχοντες. Δεν θα υπάρχει τέλος συμμετοχής.

Σημειώνεται πως οι επιτυχόντες στην παρούσα εξέταση θα έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν και στο Μητρώο Κριτών (Adjudicators) του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Διατάξεων Κριτικής Διαδικασίας ΕΤΕΚ (Adjudication), οι οποίες αναμένεται να δημοσιευθούν. Αυτό θα είναι εφικτό εφόσον παρακολουθήσουν και το σεμινάριο για τους Κανονισμούς και τις Διατάξεις Κριτικής Διαδικασίας που θα διοργανωθεί από το Επιμελητήριο, και επιτύχουν σε σύντομη εξέταση που θα προβλέπεται στο πλαίσιο του σεμιναρίου για σκοπούς απόκτησης του πιστοποιητικού παρακολούθησής του.

Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cyprus@etek.org.cy