Επιτροπές και Ομάδες εργασίας

Με βάση το άρθρο 18 του περί ΕΤΕΚ Νόμου:

  • Το Γενικό Συμβούλιο και/ή Διοικούσα Επιτροπή μπορούν να καταρτίσουν, για γενικούς ή ειδικούς σκοπούς, οποιεσδήποτε επιτροπές αποτελούμενες από μέλη του Γενικού Συμβουλίου και να μεταβιβάζουν σε αυτές οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητές τους.
  • Το Γενικό Συμβούλιο και/ή Διοικούσα Επιτροπή μπορούν να καταρτίζουν συμβουλευτικές επιτροπές για τη μελέτη θεμάτων που τους απασχολούν οι οποίες υποβάλλουν εκθέσεις αναφορικά με τα εν λόγω θέματα. Στις συμβουλευτικές επιτροπές μπορούν να μετέχουν και μη μέλη του Γενικού Συμβουλίου.
  • Οι Επιτροπές του Επιμελητηρίου είναι όργανα των Αιρετών Σωμάτων του Επιμελητηρίου με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα, ούτως ώστε τα σώματα αυτά να εξυπηρετούν τον σκοπό και τις αρμοδιότητες που τους αναθέτει ο Νόμος.
  • Το έργο των Επιτροπών κατευθύνεται, μετά από απόφαση του Διορίζοντος Σώματος, είτε από αρμόδιο μέλος του Γενικού Συμβουλίου ή από τις Επιτροπές Ειδικοτήτων ή απευθείας από τη Διοικούσα Επιτροπή. Ο αριθμός και το αντικείμενο των Επιτροπών καθορίζεται από το Γενικό Συμβούλιο με εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής.
  • Όταν παρίσταται ανάγκη συγκροτούνται Ομάδες Εργασίας για εξέταση ειδικών θεμάτων ή για την εκτέλεση συγκεκριμένου κάθε φορά επιστημονικού έργου και την εκπόνηση Εισηγητικής Μελέτης. Στις Ομάδες Εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων που δεν είναι μέλη του ΕΤΕΚ ως επίσης μέλη του προσωπικού του Επιμελητηρίου.