Επιτροπή Δεοντολογίας Διαιτητών ΕΤΕΚ

Επιτροπή Δεοντολογίας Διαιτητών ΕΤΕΚ

Με βάση τις Διατάξεις Διαιτησίας ΕΤΕΚ (Διάταξη 9) έχει ιδρυθεί Επιτροπή Δεοντολογίας Διαιτητών ΕΤΕΚ με αρμοδιότητα να χειρίζεται την τήρηση από τους Διαιτητές του Κώδικα Δεοντολογίας Διαιτητών με βάση τη διαδικασία που έχει καθοριστεί στις Διατάξεις. Η Επιτροπή Δεοντολογίας Διαιτητών ΕΤΕΚ αποτελείται από τον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ, ο οποίος και προεδρεύει, τον Πρόεδρο της Επιτροπής ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ, εκπρόσωπο/μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου που θα υποδεικνύει το Διοικητικό του Συμβούλιο και δύο Νομικούς εγνωσμένου κύρους που επιλέγονται από την ΔΕ ΕΤΕΚ, μετά και από πρόταση της Επιτροπής ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ.