Έργο πρακτικής άσκησης

Έργο πρακτικής άσκησης νέοι μηχανικοί

Έργο Παροχής Ευκαιριών σε Νέους αποφοίτους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί ETEK Νόμο, πρακτικής εξάσκησης.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μετά από έγκριση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), ως Δικαιούχος του Έργου Πρακτικής Άσκησης Νέων Μηχανικών (Έργο Παροχής Ευκαιριών σε Νέους αποφοίτους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, μέχρι 29 ετών (NEETs) για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί ETEK Νόμο, πρακτικής εξάσκησης), ανακοινώνει την χρονική επέκταση του Έργου πέραν της 31η Δεκεμβρίου 2021 και μέχρι εξαντλήσεως του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Για τη παρούσα φάση, εκτιμάται ότι το ΕΤΕΚ θα συνεχίσει να δέχεται την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Έργο και εντός του 2021 με δυνατότητα επέκτασης πέραν του 2021.

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), ως Δικαιούχος του πιο πάνω Έργου, ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Έργο «Παροχή Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Education, Employment or Training - NEETs) για πραγματοποίηση της απαιτούμενης, βάσει του άρθρου 7(1Α)(β) και 7(1Γ)(β) του περί ΕΤΕΚ νόμου, εξάσκησης στην αρχιτεκτονική ή πολιτική μηχανική, μετά την απόκτηση του προσόντος τους.

Σκοπός του Έργου είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα διευκολύνουν την προσπάθεια των νέων αποφοίτων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής για πραγματοποίηση της εξάσκησης που προβλέπεται από τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, με απώτερο στόχο την εγγραφή τους στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ και την εξασφάλιση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού.

Στο Έργο μπορούν να ενταχθούν νέοι απόφοιτοι Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη τους στο Έργο πληρούν (σωρευτικά) τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) έχουν υποβάλει αίτηση στο ΕΤΕΚ προκειμένου να τύχουν αναγνώρισης τα ακαδημαϊκά τους προσόντα στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής ή Πολιτικής Μηχανικής. Νοείται πως, πριν από την ένταξη του στο Έργο, τα ακαδημαϊκά προσόντα του αιτητή θα πρέπει να έχουν τύχει έγκρισης βάσει της καθορισμένης διαδικασίας
(β) δεν έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους
(γ) βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης
(δ) είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ).
(ε) διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές για τουλάχιστον 5 χρόνια
(στ) δεν έχουν με οποιοδήποτε τρόπο ικανοποιήσει μέρος ή εξ ολοκλήρου τις απαιτήσεις του περί ΕΤΕΚ νόμου σε ότι αφορά την απαιτούμενη εξάσκηση. 

Η διάρκεια της εξάσκησης εφόσον ενταχθούν στο Έργο θα είναι 12 μήνες όπως απαιτείται στον περί ΕΤΕΚ Νόμο. Διευκρινίζεται πως δεν είναι δυνατή η ένταξη στο έργο για περίοδο μικρότερη των 12 μηνών.

Στους Ασκούμενους Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς που θα ενταχθούν στο Έργο θα καταβάλλεται για την περίοδο εξάσκησής τους, μηνιαίο επίδομα κατάρτισης ύψους εξακοσίων πενήντα ευρώ (€650), από το ΕΤΕΚ. Η καταβολή του επιδόματος δεν μπορεί να γίνεται για περίοδο μεγαλύτερη της μέγιστης διάρκειας της εξάσκησης, όπως ορίζεται πιο πάνω 

Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στο Έργο πρέπει να υποβάλουν σε έντυπη μορφή δια χειρός (στην οδό Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία) ή μέσω ταχυδρομείου (Τ.Θ. 21826, 1513 Λευκωσία), από κοινού με κατάλληλη επιχείρηση ή οργανισμό, το έντυπο ΑΙΤΗΣΗ στο ΕΤΕΚ μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και θα αφορούν Ασκούμενους Αρχιτέκτονες ή Πολιτικούς Μηχανικούς.

Διευκρινίζεται πως η ημερομηνία έναρξης της εξάσκησης θα πρέπει να έπεται της ημερομηνίας έγκρισης από το ΕΤΕΚ της αίτησης του ενδιαφερόμενου για ένταξη στο Έργο.

Το ΕΤΕΚ, αφού αξιολογήσει την Αίτηση θα ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή για την απόφασή του, η οποία θα είναι αιτιολογημένη σε περίπτωση που αυτή είναι αρνητική. Αιτήσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν θετικά, εντάσσονται στο Έργο και οι αιτητές αλλά και οι οργανισμοί ή επιχειρήσεις ή υπηρεσίες στις οποίες θα υλοποιηθεί η εξάσκηση οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Έντυπο ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Το Έργο αναμένεται να εφαρμοστεί από την προκήρυξη του μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, με δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής του και πέραν του 2021. Νοείται ότι για την παρούσα φάση θα γίνονται εντάξεις επιλέξιμων πτυχιούχων στο Έργο, των οποίων η εξάσκηση θα αρχίζει το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. Ο συνολικός Προϋπολογισμός του ανέρχεται στα έξι εκατομμύρια ευρώ (€6.000.000) και στόχος είναι η συμμετοχή εξακόσιων (600) Ασκούμενων Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών.

Tο Έργο δύναται να τερματιστεί ή και να τροποποιηθούν οι όροι και προϋποθέσεις του οποιαδήποτε στιγμή, μετά από απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού δοθεί προειδοποίηση δύο μηνών η οποία θα δημοσιευθεί στον Τύπο.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ www.etek.org.cy ή στο τηλέφωνο 22877644 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ergo@etek.org.cy

(25.01.2018) Για περαιτέρω διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων έχει ετοιμαστεί σχετική λίστα αυτοελέγχου (check list) στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα ή και δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται κατά το στάδιο αίτησης για ένταξη στο Έργο. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίζουν συμπληρωμένη και την λίστα αυτοελέγχου με την αίτηση τους.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ηλεκτρονικών δημόσιων καταλόγων επιχειρήσεων/οργανισμών και πτυχιούχων που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το ΕΡΓΟ Έργο Παροχής Ευκαιριών πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης αρχιτεκτόνων / πολιτικών μηχανικών:
Διαγωνισμός από ΕΤΕΚ προμήθειας ασφάλισης εργοδότη για σκοπούς υλοποίησης του Έργου:
Κατάλογοι:

Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ.