Αρχείο Ανακοινώσεων

Ανακοίνωση ΕΤΕΚ: Προσοχή όταν επιλέγετε κλάδους σπουδών Μηχανικής

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) εφιστά την προσοχή των υποψήφιων φοιτητών, όπως επιβεβαιώνουν ότι τα προγράμματα σπουδών σε κλάδους της Μηχανικής στα οποία θα φοιτήσουν είναι εγκεκριμένα από το ΕΤΕΚ. Η επισήμανση του ΕΤΕΚ αφορά τόσο κυπριακά όσο και ξένα πανεπιστήμια. Για να μπορ...

Περισσότερα →

Πλαίσιο έγκρισης ονομασίας εταιρείας για εγγραφή στο Μητρώο ΕΤΕΚ

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ, σε συνεδρία της, την 1η Ιουλίου 2014, πρόσθεσε δύο πραγράφους στο Πλαίσιο Έγκρισης Ονομασίας Εταιρείας για εγγραφή στο Μητρώο ΕΤΕΚ. Πλαίσιο έγκρισης ονομασίας εταιρείας: Δεν είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο κλάδος στην επωνυμία κάθε εταιρείας. Αν θα αναγράφεται ...

Περισσότερα →

Εκλογές για ανάδειξη της Διοικούσας Επιτροπής

Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου που εκλέγηκαν στις εκλογές της 15ης Ιουνίου 2014, συνήλθαν στην πρώτη συνεδρία τους στις 17 Ιουνίου 2014, για να εκλέξουν τους αξιωματούχους του Επιμελητηρίου και τα άλλα τέσσερα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Εκλογή προέδρουΣτην ψηφοφορία για την εκλογή του προέδρου ...

Περισσότερα →

Επανεκλογή Στέλιου Αχνιώτη στην προεδρία του ΕΤΕΚ

Βάσει του Νόμου και των Κανονισμών Εκλογών του ΕΤΕΚ, το 30μελές Γενικό Συμβούλιο, που προήλθε από τις εκλογές της 15ης Ιουνίου 2014, σε συνεδρία του, σήμερα 17 Ιουνίου 2014, στις 10:00πμ, εξέλεξε τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ. Πρόεδρος για την τριετία 2014-2017 επανεξελέγη ο πολιτικός μ...

Περισσότερα →

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΕΝIΚΟΥ ΚΑI ΠΕIΘΑΡΧIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΕΤΕΚ

Επειδή με βάση τις πρόvoιες τoυ Καvovισμoύ 7 τωv Περί Επιστημovικoύ Τεχvικoύ Επιμελητηρίoυ Κύπρoυ (Εκλoγές) Καvovισμώv, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με την Κ.Δ.Π. 84/2007, έχω διoρισθεί από τη Διoικoύσα Επιτρoπή τoυ ΕΤΕΚ ως Γενικός Έφορος Εκλογών για τη διεξαγωγή τωv εκλoγώv της 15ης Ιουνίου 2014, γ...

Περισσότερα →