Συχνές Ερωτήσεις

Διαδικασία Θεώρησης Φακέλου

Ναι, το ΕΤΕΚ έχει καθορίσει διαδικασία η οποία θα πρέπει να ακολουθείται στις περιπτώσεις που μέλος του Επιμελητηρίου, και γενικότερα πρόσωπο το οποίο καθοιονδήποτε τρόπο εμπλέκεται ή συναλλάσσεται με το Επιμελητήριο μέσω των Υπηρεσιών ή Τμημάτων του Επιμελητηρίου, επιθυμεί να επιθεωρήσει τον φάκελο που αφορά το πρόσωπό του. Οι εν λόγω περιπτώσεις μπορούν να αφορούν σε υπό εξέταση / εκδίκαση πειθαρχική υπόθεση, αίτηση εγγραφής κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει επίσημα σχετικό αίτημα, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το Έντυπο Υποβολής Αίτησης για Θεώρηση Φακέλου. Επισημαίνονται σχετικά τα ακόλουθα:

  1. Με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία, το αίτημα εξετάζεται και απαντάται από τον Διευθυντή ΕΤΕΚ.
  2. Για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης αλλά και προγραμματισμού των αναγκαίων διευθετήσεων, ο Αιτητής θα πρέπει να αναφέρει στην αίτησή του συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα επίσκεψης.
  3. Η επίσκεψη στα γραφεία του ΕΤΕΚ και η θεώρηση του φακέλου θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο αφού ο Αιτητής ενημερωθεί ότι έχει γίνει αποδεκτό το αίτημά του.
  4. Το χρονικό διάστημα της θεώρησης του φακέλου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μία ώρα.

Έντυπο υποβολής αίτησης για θεώρηση φακέλου