Συχνές Ερωτήσεις

συμμετοχή στο έργο του ΕΤΕΚ μέσω των Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας

Το ΕΤΕΚ μελετά, μεταξύ άλλων, για θέματα επιστημονικά, τεχνικά, αναπτυξιακά, επαγγελματικά. Το έργο αυτό παράγεται από τις Επιστημονικές Επιτροπές οι οποίες είναι όργανα τριετούς θητείας, με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων, συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων της Επιτροπής και γενικά φροντίζει για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής επιμελείται της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων, φροντίζει για την επικύρωσή τους, συντάσσει τις ενημερωτικές εκθέσεις πεπραγμένων της Επιτροπής και αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του.
Οι Επιτροπές υποβάλλουν, εντός ενός μηνός από τον διορισμό τους, για έγκριση στη Διοικούσα Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο, το πρόγραμμα των τακτικών τους συνεδριάσεων, τους στόχους και τον προγραμματισμό δράσης τους.
Επίσης, με ευθύνη του Προέδρου της κάθε Επιτροπής, υποβάλλουν ανά εξάμηνο και μέσα στα χρονικά πλαίσιά τους, συνοπτική έκθεση πεπραγμένων προς τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Το Γενικό Συμβούλιο ενημερώνεται για το έργο κάθε Επιτροπής τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο. 

Τα μέλη των Επιτροπών αποζημιώνονται με €35 για κάθε συνεδρία. 

Είναι όργανα με συμβουλευτικό προς τα Αιρετά Σώματα του ΕΤΕΚ χαρακτήρα, βοηθούμενες από Ομάδες Εργασίας ή /και Συμβουλευτικές Επιτροπές. Αποτελούνται συνήθως από πέντε μέλη. Οι Επιτροπές Ειδικοτήτων μελετούν, με δική τους πρωτοβουλία ή μετά από παραπομπή από τα Αιρετά Σώματα του ΕΤΕΚ ( Γενικό Συμβούλιο, Διοικούσα Επιτροπή και Πρόεδρο), τα ζητήματα που αναφέρονται στα ενδιαφέροντα της ειδικότητάς τους και εισηγούνται για την κατάρτιση του προγράμματος επιστημονικής δραστηριότητας του ΕΤΕΚ.

Οι Επιτροπές Ειδικοτήτων αποτελούνται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και από τρία μέλη τους οποίους διορίζει το Γενικό Συμβούλιο (ΓΣ) του ΕΤΕΚ.
Οι ΕΕ συγκροτούνται από τους εξής:

  • Ένα εκπρόσωπο από την κάθε κύρια επαγγελματική / επιστημονική οργάνωση της οικείας Ειδικότητας, της δικής της υπόδειξης.
  • Μέλη του ΓΣ της οικείας Ειδικότητας ή της πλησιέστερης (στην περίπτωση που μέλη της συγκεκριμένης Ειδικότητας δεν συμμετέχουν στο ΓΣ), μετά από εισήγηση των μελών του ΓΣ της οικείας Ειδικότητας.
  • Άλλα μέλη του ETEK, μετά από εισήγηση των μελών του ΓΣ της οικείας Ειδικότητας.

Τα μέλη των ΕΕ αποδέχονται γραπτώς τον διορισμό τους και δηλώνουν ότι η συμμετοχή τους γίνεται σύμφωνα με τους Κανόνες του Διοικητικού Δικαίου.
Οι ΕΕ υποβάλλουν, εντός ενός μηνός από τον διορισμό τους, για έγκριση στη Διοικούσα Επιτροπή και στο Γενικό Συμβούλιο, το πρόγραμμα των τακτικών τους συνεδριάσεων, τους στόχους και τον προγραμματισμό δράσης τους.
Η κάθε ΕΕ -με ευθύνη του Προέδρου της- υποβάλλει, τουλάχιστον ανά εξάμηνο, Συνοπτική Έκθεση Πεπραγμένων προς τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου. 

Τα μέλη των ΠΕ εκλέγονται με άμεση μυστική ψηφοφορία από τους εγγεγραμμένους στο ΕΤΕΚ Μηχανικούς της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιούχων.
Η εκλογή για πλήρωση των θέσεων στις Περιφερειακές Επιτροπές γίνεται με ξεχωριστή μυστική ψηφοφορία από τα μέλη της οικείας ειδικότητας Μηχανικής Επιστήμης.
Μετά τη διεξαγωγή των εκλογών το Γενικό Συμβούλιο, σε ειδική συνεδρία του, υιοθετεί το αποτέλεσμα των εκλογών και διορίζει, με βάσει το άρθρο 18 του Περί ΕΤΕΚ Νόμου, τις ΠΕ. 

Κάθε Περιφερειακή Επιτροπή αποτελείται από πενταμελή Γραμματεία (Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα, Ταμία και δύο μέλη) και από δέκα Μέλη. Οι θέσεις των μελών της κατανέμονται από μία για κάθε ειδικότητα και από δύο για τις πολυπληθέστερες ειδικότητες του ΕΤΕΚ.
Οι Εκλογές για τη συγκρότηση των ΠΕ διεξάγονται σύμφωνα με τους περί ΕΤΕΚ Κανονισμούς. 

Ο Γραμματέας συγκαλεί και προεδρεύει τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, φροντίζει για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων.


Ο Αναπληρωτής Γραμματέας αναπληρώνει τον Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινής αδυναμίας του παρουσιάζεται σε συνεδρίες και εκτελεί όλα τα καθήκοντά του. Η κάθε Περιφερειακή Επιτροπή, με ευθύνη του Γραμματέα της, υποβάλλει -τουλάχιστον ανά εξάμηνο- συνοπτική έκθεση πεπραγμένων προς τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Το Γενικό Συμβούλιο ενημερώνεται για το έργο κάθε Επιτροπής τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο.