Συχνές Ερωτήσεις

Κανονισμοί Δεοντολογίας και τη Λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου

Γενικές πληροφορίες αναφορικά με την αποστολή του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τα μέλη του και τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου και των Κλιμακίων του μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει καταγγελία. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου αποτελεί υποχρέωση και αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου με βάση τη σχετική νομοθεσία, και αποτελεί ουσιαστικά υπηρεσία η οποία προσφέρεται από το Επιμελητήριο προς το κοινό. Ας σημειωθεί ότι και το ίδιο το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη έρευνα στις περιπτώσεις όπου το κρίνει σκόπιμο. 

Η καταγγελία θα πρέπει να αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο να είναι μέλος του Επιμελητηρίου. Ο πειθαρχικός έλεγχος που ασκείται από το Επιμελητήριο και η αρμοδιότητα του Πειθαρχικού Συμβουλίου αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα μέλη του Επιμελητηρίου. 

Επαγγελματικές συμπεριφορές και ενέργειες από μέλη του ΕΤΕΚ οι οποίες είναι, κατά την άποψή σας, αντιδεοντολογικές. Υπεύθυνο σώμα να κρίνει το τί συνιστά αντιδεοντολογική συμπεριφορά είναι το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, βάσει των «Περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου» κανονισμών. 

Μπορείτε να βρείτε τους ««Περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου» κανονισμούς εδώ. Γενικότερα θέματα που αφορούν στη νομοθεσία η οποία διέπει τη σύσταση και λειτουργία του Επιμελητηρίου μπορείτε να βρείτε εδώ

Για την υποβολή καταγγελίας καταβάλλεται από τον παραπονούμενο τέλος ύψους πενήντα ευρώ (€50).  Η σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με το Έντυπο Υποβολής Καταγγελίας.  Νοείται ότι, το εν λόγω τέλος επιστρέφεται στον παραπονούμενο σε περίπτωση που το Συμβούλιο κρίνει ένοχο τον καταγγελλόμενο στα παραπτώματα για τα οποία έγινε η καταγγελία

Η διαδικασία υποβολής καταγγελίας προϋποθέτει τη συμπλήρωση και υποβολή του Έντυπου Καταγγελίας.

Σημειώνονται τα ακόλουθα:

 • Το Έντυπο Καταγγελίας δυνατό να συνοδεύεται από υποστηρικτικό υλικό.
 • Η καταγγελία (περιγραφή και τυχόν συνοδευτικό υποστηρικτικό υλικό) θα πρέπει να είναι σαφής, ευανάγνωστη, και, κατά το δυνατό, σύντομη.
 • Σε κάθε περίπτωση, ο καταγγέλλων θα πρέπει να έχει κατά νουν ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο εξετάζει αποκλειστικά και μόνο θέματα δεοντολογίας.
 • Στις περιπτώσεις όπου για συγκεκριμένο περιστατικό καταγγέλλονται δύο ή περισσότερα πρόσωπα, θα πρέπει για κάθε ένα από τα πρόσωπα αυτά να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ξεχωριστό Έντυπο.
 • Η καταγγελία μπορεί εν συνεχεία να υποβληθεί ταχυδρομικά, με φαξ, ηλεκτρονικά (e-mail) ή με προσωπική παράδοση στα γραφεία του ΕΤΕΚ.

Ο καταγγέλλων θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο ή/και ο ερευνών λειτουργός, ο οποίος θα διοριστεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, πιθανόν να ζητήσουν διευκρινίσεις ή/και πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την υποβληθείσα καταγγελία. 

 1. Οι νεοϋποβληθείσες καταγγελίες εξετάζονται από την Ολομέλεια του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η οποία τυπικά συνεδριάζει μια φορά το μήνα.
 2. Εάν η Ολομέλεια θεωρήσει ότι με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία το καταγγελθέν περιστατικό αφορά όντως υπόθεση πιθανής παραβίασης των κανονισμών δεοντολογίας, διορίζει εισηγητή (ερευνών λειτουργό) για την εν λόγω υπόθεση.
 3. Ο ερευνών λειτουργός έρχεται σε επαφή με τα εμπλεκόμενα μέρη, συλλέγει στοιχεία και πληροφορίες, και ετοιμάζει και υποβάλει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος σχετική εισήγηση προς την Ολομέλεια του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
 4. Η Ολομέλεια μελετά την εισηγητική έκθεση και, εάν θεωρεί ότι με βάση τα ενώπιόν της στοιχεία πιθανολογείται παραβίαση των Κανονισμών Δεοντολογίας, αναθέτει την υπόθεση σε ένα από τα δύο Κλιμάκια του Πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο και προχωρεί στην εκδίκασή της. 

Όχι. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελεί το μέσο άσκησης πειθαρχικού ελέγχου. Δεν υποκαθιστά όργανα και διαδικασίες του κράτους. Η επιδίκαση αποζημιώσεων ή/και η έκδοση διορθωτικών μέτρων δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Δηλαδή, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου η υπόθεση προχωρήσει σε εκδίκαση με καταδικαστική για τον καταγγελλόμενο απόφαση και επιβολή (χρηματικής) ποινής, το δυνητικό μέγεθος της χρηματικής ποινής καθορίζεται στους ««Περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου» κανονισμούς και αυτή εισπράττεται από το Επιμελητήριο.

Ας σημειωθεί σχετικά ότι ο πειθαρχικός έλεγχος δεν θα πρέπει να συγχέεται με άλλες υπηρεσίες τις οποίες παρέχει το Επιμελητήριο, όπως η διενέργεια Πραγματογνωμοσυνών και η διεξαγωγή Διαιτησιών. Δηλαδή, και με βάση την εμπειρία, υποθέσεις διαφορών που αφορούν κακοτεχνίες καθώς και οικονομικές διαφορές, συνήθως βρίσκονται εκτός των αρμοδιοτήτων του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

Ναι, το ΕΤΕΚ έχει καθορίσει διαδικασία η οποία θα πρέπει να ακολουθείται στις περιπτώσεις που μέλος του Επιμελητηρίου, και γενικότερα πρόσωπο το οποίο καθοιονδήποτε τρόπο εμπλέκεται ή συναλλάσσεται με το Επιμελητήριο μέσω των Υπηρεσιών ή Τμημάτων του Επιμελητηρίου, επιθυμεί να επιθεωρήσει τον φάκελο που αφορά το πρόσωπό του. Οι εν λόγω περιπτώσεις μπορούν να αφορούν σε υπό εξέταση / εκδίκαση πειθαρχική υπόθεση, αίτηση εγγραφής κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει επίσημα σχετικό αίτημα, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το Έντυπο Υποβολής Αίτησης για Θεώρηση Φακέλου. Επισημαίνονται σχετικά τα ακόλουθα:

 1. Με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία, το αίτημα εξετάζεται και απαντάται από τον Διευθυντή ΕΤΕΚ.
 2. Για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης αλλά και προγραμματισμού των αναγκαίων διευθετήσεων, ο Αιτητής θα πρέπει να αναφέρει στην αίτησή του συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα επίσκεψης.
 3. Η επίσκεψη στα γραφεία του ΕΤΕΚ και η θεώρηση του φακέλου θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο αφού ο Αιτητής ενημερωθεί ότι έχει γίνει αποδεκτό το αίτημά του.
 4. Το χρονικό διάστημα της θεώρησης του φακέλου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μία ώρα.

Έντυπο υποβολής αίτησης για θεώρηση φακέλου