Συχνές Ερωτήσεις

Εγγραφές στο Μητρώο Μελών ΕΤΕΚ

Οι κλάδοι μηχανικής επιστήμης που καθορίζονται στο νόμο για την ίδρυση και λειτουργία του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Άρθρο 2, είναι οι ακόλουθοι:

(α) Αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου
(β) Πολιτική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου
(γ) Μηχανολογική Μηχανική
(δ) Ηλεκτρολογική Μηχανική
(ε) Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής
(στ) Χημική Μηχανική
(ζ) Μηχανική Μεταλλείων και Εφηρμοσμένης Γεωλογίας
(η) Αγρονομική-Τοπογραφική Μηχανική
(θ) Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης
(ι) Πολεοδομία-Χωροταξία

Τα πτυχία που γίνονται δεκτά είναι εκείνα που αναγνωρίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Engineering Council σε επίπεδο Chartered Engineer. Αυτό θα μπορούσε να γίνει:

(α) Είτε με απόκτηση του τίτλου σπουδών “Master of Engineering (M.Eng.)"
(β) Είτε με απόκτηση τίτλου σπουδών “Bachelor of Engineering (B.Eng.) Hons” και κατάλληλο "Μaster of Science (M.Sc.)", για σκοπούς ικανοποίησης της απαίτησης για πρόσθετη εκπαίδευση ενός έτους (Matching Section / Further Learning), για σκοπούς αναγνώρισης από το Engineering Council σε επίπεδο Chartered Engineer.

Σημειώνεται ότι πτυχία του Ηνωμένου Βασιλείου με βαθμό “Pass” δεν γίνονται αποδεκτά για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ. Engineering Council ECUK

Πτυχία ή διπλώματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου στον κλάδο Αρχιτεκτονικής, περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, γίνονται αποδεκτά για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ νοουμένου ότι τυγχάνουν αναγνώρισης από το Royal Institute of British Architects (RIBA) στο δεύτερο επίπεδο (Part 2).

Προς τον σκοπό αυτό σχετική είναι η ιστοσελίδα του RIBA

Κατάλογος που διαχωρίζει τα μαθήματα Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η εγγραφή στο Μητρώο Μελών του κλάδου Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, μπορεί να καταστεί δυνατή νοουμένου ότι ο αιτητής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τέσσερα (4) εξαμηνιαία ή δύο (2) ετήσια μαθήματα του κλάδου Ηλεκτρολογικής Μηχανικής και επιπρόσθετα τέσσερα (4) εξαμηνιαία ή δύο (2) ετήσια μαθήματα του κοινού κορμού Ηλεκτρολογικής/ Ηλεκτρονικής Μηχανικής ή του κλάδου Ηλεκτρολογικής Μηχανικής.

Τέλος, απαιτούνται επιπρόσθετα άλλα τέσσερα (4) εξαμηνιαία ή δύο (2) ετήσια μαθήματα από το σύνολο μαθημάτων των δύο κλάδων.
Σημειώνεται ότι ανάλογη ρύθμιση ισχύει και για εγγραφή στην Ηλεκτρονική Μηχανική, με επιτυχή παρακολούθηση των αντίστοιχων μαθημάτων στον κλάδο. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(3) των περί ΕΤΕΚ (Αιτήσεις και Τέλη) Κανονισμών, το Επιμελητήριο ενημερώνει τον αιτητή για την απόφαση των αρμοδίων σωμάτων του μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία λήψης της αίτησης.

Ναι, καταβάλλοντας το ποσό των €110 επιπλέον από το τέλος της υποβολής της αίτησης εγγραφής. 

Σημειώνεται ότι με την καταβολή τέλους επίσπευσης (ποσό των €110 επιπλέον από το τέλος της υποβολής της αίτησης εγγραφής) ο χρόνος εξέτασης της αίτησης δύναται να επισπευστεί σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής.

Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης του Επιμελητηρίου, μπορεί:

Α) Να ζητηθεί η επανεξέταση της αίτησής σας. Η διαδικασία επανεξέτασης αίτησης για εγγραφή προνοεί, πέρα από την υποβολή τυχόν πρόσθετων στοιχείων, την καταβολή του τέλους επανεξέτασης της αίτησης.

Β) Να ζητηθεί η εισήγηση του Επιμελητήριου για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο αιτητής με σκοπό την εγγραφή του στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ. 

Ναι, καταβάλλοντας το ποσό των €110 επιπλέον από το τέλος της υποβολής της αίτησης εγγραφής. 

Σημειώνεται ότι, μέχρι σήμερα δεν έχει εγγραφεί στο Μητρώο Μελών οποιουδήποτε κλάδου του Τεχνικού Επιμελητηρίου πρόσωπο το οποίο είχε προβεί σε σχετική αίτηση και κατείχε δίπλωμα ή πτυχίο των ΤΕΙ / ΑΤΙ / Κολλεγίων. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, τα εν λόγω προσόντα δεν έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα πανεπιστημιακού διπλώματος για σκοπούς του Νόμου του ΕΤΕΚ.

Τα πτυχία που γίνονται δεκτά για σκοπούς άσκησης επαγγέλματος από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας είναι εκείνα που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), για σκοπούς άσκησης επαγγέλματος στον εν λόγω κλάδο.

Κάτοχοι τίτλων των ΤΕΙ / ΑΤΕΙ / ΑΤΙ και Κολεγίων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τίτλους πανεπιστημιακού επιπέδου με σκοπό την εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ θα πρέπει να αποκτήσουν τους τίτλους αυτούς συμπληρώνοντας μαθήματα που ισοδυναμούν με τουλάχιστον 120 ECTS. Οι αιτήσεις εγγραφής από άτομα που θα αποκτήσουν τους εν λόγω τίτλους θα αξιολογηθούν ώστε να διαπιστωθεί ότι:
i. Έχουν αποκτηθεί μετά από ελάχιστη φοίτηση δύο χρόνων.
ii. Ικανοποιούν τα κριτήρια εγγραφής του ΕΤΕΚ που αφορούν το περιεχόμενο σπουδών.