Συχνές Ερωτήσεις

Έκδοση Εγγράφων Βεβαιώσεων για υποβολή μελετών σε αρμόδιες αρχές

Στην Κύπρο το θέμα εκπόνησης και υποβολής μελετών για εξασφάλιση Άδειας Οικοδομής ρυθμίζεται από τον Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο και τους Περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμούς του 2006.

  • Με βάση το Άρθρο 8(Α) του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου οποιοδήποτε σχέδιο, σχεδιάγραμμα, μελέτη, συγγραφή, υπολογισμός και οποιοδήποτε άλλο σχετικό προς αυτά έγγραφο, το οποίο υποβάλλεται, δυνάμει του παρόντος άρθρου, στην αρμόδια αρχή, συνοδεύεται με έγγραφη βεβαίωση του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, όπως καθορίζεται από κοινού από τον Υπουργό Εσωτερικών και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, ότι το πρόσωπο που ετοίμασε τα πιο πάνω έχει σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος δυνάμει του Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου. [Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Τροποποιητικός), Ν. 126(Ι)/2000]
  • Επιπρόσθετα και με βάση το Άρθρο 8(Α) του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, οποιοδήποτε σχέδιο, σχεδιάγραμμα, μελέτη, υπολογισμός και οποιοδήποτε άλλο σχετικό προς αυτά έγγραφο, εκτός στατικών μελετών και υπολογισμών ή αντισεισμικών μελετών και υπολογισμών, για την έκδοση άδειας για διάνοιξη ή διαίρεση γης για οικοδομικούς σκοπούς, που υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή συνοδεύεται από Έγγραφη Βεβαίωση του ΕΤΕΚ . [Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Τροποποιητικός), Ν. 126(Ι)/2000]
  • Με βάση τον Κανονισμό 5 των Περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμών του 2006 [Κ.Δ.Π. 111/2006], κάθε μελέτη ηλεκτρολογικής ή μηχανολογικής εγκατάστασης που υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή, συνοδεύεται από Έγγραφη Βεβαίωση του ΕΤΕΚ, όπως αυτή καθορίζεται από κοινού από τον Υπουργό Εσωτερικών και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, ότι το πρόσωπο που εκπόνησε τη μελέτη έχει σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος, δυνάμει του Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου. 

α. Έγγραφες Βεβαιώσεις για υποβολή Αρχιτεκτονικής Εργασίας στις αρμόδιες αρχές, δικαιούνται όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι ως Αρχιτέκτονες στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ και τους εκδίδεται η ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος.

β. Έγγραφες Βεβαιώσεις για υποβολή Εργασίας Πολιτικού Μηχανικού, δικαιούνται όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι ως Πολιτικοί Μηχανικοί στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ και τους εκδίδεται η ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Επιπρόσθετα δυνάμει του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, προνοείται ότι ο διαχωρισμός (α) και (β) πιο πάνω δεν εφαρμόζεται για όσα πρόσωπα ήταν εγγεγραμμένα κατά την 4η Νοεμβρίου 1993, στα μητρώα του καταργηθέντος περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμου, τα οποία δικαιούνται να εκπονούν και να υποβάλλουν και τις δύο μελέτες. [Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Τροποποιητικός), Ν. 126(Ι)/2000]

γ. Έγγραφες Βεβαιώσεις για ετοιμασία, υπογραφή και υποβολή στην Αρμόδια Αρχή σχεδίων, σχεδιαγραμμάτων, μελετών, συγγραφών, υπολογισμών και οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου, εκτός στατικών μελετών και υπολογισμών, για την έκδοση άδειας για διάνοιξη ή διαίρεση γης για οικοδομικούς σκοπούς, δικαιούνται όλοι οι Αγρονόμοι – Τοπογράφοι Μηχανικοί, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ και τους εκδίδεται η ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος. [Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Τροποποιητικός), Ν. 126(Ι)/2000]

δ. Έγγραφες Βεβαιώσεις για εκπόνηση και υποβολή μελέτης στην αρμόδια αρχή για την έκδοση άδειας οικοδομής σε σχέση με μηχανολογική εγκατάσταση, δικαιούνται όλοι οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ και τους εκδίδεται η ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος. [Περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμών του 2006, Κ.Δ.Π. 111/2006]

ε. Έγγραφες Βεβαιώσεις για εκπόνηση και υποβολή μελέτης στην αρμόδια αρχή για την έκδοση άδειας οικοδομής σε σχέση με ηλεκτρολογική εγκατάσταση, δικαιούνται όλοι οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ και τους εκδίδεται η ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος και ικανοποιούν τις πρόνοιες του Κανονισμού 53(14) των Περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών. [Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Τροποποιητικός), Ν. 126(Ι)/2000] 

Ο τύπος της Έγγραφης Βεβαίωσης, έχει καθοριστεί από κοινού από τον Υπουργό Εσωτερικών και το ΕΤΕΚ, δυνάμει του Άρθρου 8(Α) των Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και δυνάμει του Κανονισμού 5 των Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμών του 2006.

Οι Έγγραφες Βεβαιώσεις διατίθενται από το Τεχνικό Επιμελητήριο έναντι του ποσού των €9 πλέον ΦΠΑ η κάθε μια, σε βιβλιάρια των δέκα (10), με αναγραμμένα σε αυτές τα στοιχεία του Μελετητή και τη χρονολογία για την οποία εκδίδονται.

Στην περίπτωση που κάποιες Έγγραφες Βεβαιώσεις δεν χρησιμοποιηθούν εντός του έτους μέσα στο οποίο εκδόθηκαν, και νοουμένου ότι τα τέλη ετήσιας συνδρομής και ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος του Μελετητή είναι τακτοποιημένα, τότε το Επιμελητήριο προβαίνει στην ανανέωση των Έγγραφων Βεβαιώσεων χωρίς περιορισμό χρόνου. Η ανανέωση γίνεται και σφραγίζεται στα Γραφεία του Επιμελητηρίου στη Λευκωσία. Η ανανέωση δύναται να γίνεται και στα γραφεία του ΕΤΕΚ στην Πάφο όπου τα έντυπα θα πρέπει να παραδίδονται από τα μέλη στο άτομο που στελεχώνει στο γραφείο από το οποίο και θα παραλαμβάνονται την επόμενη εργάσιμη μέρα. 

Τα μέλη του ΕΤΕΚ μπορούν να προμηθευτούν τις Έγγραφες Βεβαιώσεις” σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή μέσω συστήματος που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.  Για τη λήψη των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή, βλέπε εδώ. Για τη λήψη των εντύπων σε έντυπη μορφή, βλέπε εδώ