Συχνές Ερωτήσεις

Τέλη Ετήσιας Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Το Τεχνικό Επιμελητήριο δύναται να απαλλάξει από την υποχρέωση καταβολής τέλους άδειας άσκησης επαγγέλματος πρόσωπα τα οποία δεν ασκούν επάγγελμα στη Μηχανική Επιστήμη στην Κυπριακή Δημοκρατία, δυνάμει του Κανονισμού 7(5) των Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Αιτήσεις και Τέλη) Κανονισμών, [Κ.Δ.Π. 133/97].

Βεβαίωση από τον εργοδότη του ως προς τη θέση που κατέχει και τα καθήκοντα που εκτελεί.

Πρόσωπα που υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρεσία ή την Εκπαιδευτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος δυνάμει του άρθρου 25 εδάφιο 2 του Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου.

Με βάση τους Κανονισμούς 8 και 9(1), των Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Αιτήσεις και Τέλη) Κανονισμών του 1997, Κ.Δ.Π. 133/97, τα εγγεγραμμένα μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν τα απαραίτητα τέλη για την ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος και την ετήσια συνδρομή.

Από το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, δυνάμει του άρθρου 28 του Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου.

Βάση των σχετικών Κανονισμών, κάθε εγγεγραμμένο μέλος υποχρεούται να αποτείνεται στο Επιμελητήριο πριν από το τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής και την ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος του επόμενου έτους, συνυποβάλλοντας οποιαδήποτε νεότερα στοιχεία τον αφορούν.

Αποστέλλεται τιμολόγιο πριν το τέλος του έτους στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ

Βάση των Κανονισμών, μέλος που αδικαιολόγητα παραλείπει να καταβάλει στο Επιμελητήριο τα τέλη που προβλέπουν οι παρόντες Κανονισμοί κατά τον καθορισμένο χρόνο υποχρεούται σε καταβολή ποσοστού ύψους 10% πάνω στο ολικό ποσό για τους πρώτους τρεις μήνες και 20% για όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή τελών.

Υπάρχει μειωμένο τέλος ετήσιας συνδρομής για μέλη που διαμένουν στο εξωτερικό και δεν ασκούν επάγγελμα στην Κύπρο, νοουμένου ότι θα υποβάλλουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία παραμονής τους στο εξωτερικό, ώστε το τέλος ετήσιας συνδρομής να διαφοροποιηθεί.

Υπάρχει μειωμένο τέλος για συνταξιούχους που δεν ασκούν επάγγελμα ανεξάρτητα από την ηλικία και τους λόγους συνταξιοδότησης τους.

Πρόσωπα που επιθυμούν την διαγραφή τους από το Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ θα πρέπει να υποβάλουν γραπτό αίτημα δυνάμει του Κανονισμού 10 των Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Αιτήσεις και Τέλη) Κανονισμών του 1997, Κ.Δ.Π. 133/97.

Σε περίπτωση διαγραφής από το Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ, πιθανό μελλοντικό σας αίτημα για επανεγγραφή θα εξεταστεί από την αρχή από τα αρμόδια όργανα του Επιμελητηρίου, με βάση το νομικό πλαίσιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο της υποβολής της νέας αίτησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 10(2) των Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Αιτήσεις και Τέλη) Κανονισμοί του 1997, Κ.Δ.Π. 133/97.

Άσκηση επαγγέλματος στη Μηχανική Επιστήμη, χωρίς εγγραφή στο ΕΤΕΚ, παραβιάζει τις πρόνοιες του Άρθρου 25 του περί ΕΤΕΚ Νόμου 224/90. Σε αυτή την περίπτωση το Επιμελητήριο δύναται να κινηθεί νομικά.

Οι τρόποι πληρωμής της ετήσιας συνδρομής καθώς και της ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι οι ακόλουθοι:

  • Στα γραφεία του ΕΤΕΚ με μετρητά ή επιταγή ή πιστωτική κάρτα
  • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό τον οποία διατηρεί το ΕΤΕΚ σε τρεις τράπεζες
  • Πληρωμή μέσω της ιστοσελίδας του ΕΤΕΚ
  • Μέσω τηλεφώνου δίνοντας αριθμό πιστωτικής κάρτας, η οποία να μην είναι electron
  • Αποστέλλοντας το ποσό με επιταγή ή μετρητά μέσω ταχυδρομείου.