Σε πιλοτική εφαρμογή το πληροφοριακό σύστημα για την Ηλεκτρονική Έκδοση των Έγγραφων Βεβαιώσεων 8Α βάσει του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου και του Εντύπου Εξουσιοδότησης Εντολέα σε εγγεγραμμένους Μηχανικούς για παροχή υπηρεσιών

Το ΕΤΕΚ ενημερώνει τα μέλη του ότι το ηλεκτρονικό σύστημα που έχει αναπτυχθεί για τη διάθεση της ηλεκτρονικής έκδοσης των Έγγραφων Βεβαιώσεων 8Α που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 8Α του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου και του εντύπου Εξουσιοδότησης Εντολέα σε εγγεγραμμένους Μηχανικούς για την παροχή υπηρεσιών που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3(ε)(ii) του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου, έχει τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή. Το Επιμελητήριο έχει ήδη απευθύνει σχετική επιστολή προς τις αδειοδοτούσες αρχές με την οποία τις ενημερώνει για την ευχέρεια ηλεκτρονικής έκδοσης των εν λόγω εντύπων. Το κείμενο της σχετικής επιστολής του ΕΤΕΚ, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2020 είναι διαθέσιμο εδώ.

Η παροχή της ευχέρειας της ηλεκτρονικής έκδοσης των πιο πάνω εντύπων εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του ΕΤΕΚ για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των μελών του και τη μηχανογράφηση των υπηρεσιών που προσφέρει και αποτελεί έναν εύχρηστο και αξιόπιστο τρόπο για την εξασφάλιση και συμπλήρωση των εντύπων.

Η προμήθεια των πιο πάνω εντύπων μέσω του πληροφοριακού συστήματος που έχει αναπτυχθεί, θα προσφέρει πέραν από τη δυνατότητα άμεσης λήψης των εντύπων και την ευχέρεια της ηλεκτρονικής καταχώρησης όλων των απαιτούμενων πληροφοριών για την συμπλήρωση των εντύπων. Επίσης, με την εισδοχή ενός μέλους στο σύστημα, στοιχεία όπως ο αριθμός εγγραφής του μέλους στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ, θα καταχωρούνται στα έντυπα αυτόματα.

Με βάση τα πιο πάνω, τα μέλη του ΕΤΕΚ που επιθυμούν να συμμετέχουν στην πιλοτική χρήση του πληροφοριακού συστήματος διάθεσης των εντύπων, καλούνται όπως στείλουν το αίτημά τους cyprus@etek.org.cy. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία ένταξης μελών στο σύστημα θα είναι σταδιακή και διευκρινίζεται ότι στο παρόν στάδιο η χρήση του συστήματος είναι δυνατή για φυσικά πρόσωπα μόνον, ενώ βρίσκεται υπό εξέλιξη έργο για την ένταξη δυνατότητας χρήσης του συστήματος από μελετητικές εταιρείες. Επισημαίνεται επίσης ότι για σκοπούς πιλοτικής χρήσης του συστήματος θα πρέπει να γίνεται χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που είναι καταχωρημένη στο ΕΤΕΚ και η οποία αφορά αποκλειστικά το άτομο που θα συμμετέχει στην πιλοτική χρήση του συστήματος. 

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική μορφή των πιο πάνω εντύπων, εμπεριέχει ψηφιακό υδατόσημο (digital watermark), για σκοπούς προστασίας από αντιγραφή ή / και παραποίηση. Επίσης, το ΕΤΕΚ ενημερώνει τα μέλη του ότι το περιεχόμενο των εντύπων δεν έχει τύχει οποιασδήποτε τροποποίησης και ως εκ τούτου, παραμείνει το ίδιο με το κείμενο που περιλαμβάνεται στην έντυπη μορφή τους.

Η ανακοίνωση