Οίκημα ΕΤΕΚ

Οίκημα ΕΤΕΚ

Το Επιμελητήριο διαθέτει ιδιόκτητο κτήριο κεντρικών γραφείων για την προώθηση των σκοπών του. 

Στα κεντρικά γραφεία του Επιμελητηρίου, πέραν από τη στέγαση της Υπηρεσίας του ΕΤΕΚ, πραγματοποιούνται συνεδρίες των αιρετών σωμάτων του ΕΤΕΚ, ενώ είναι δυνατή και η εξυπηρέτηση των μελών του ΕΤΕΚ και των πολιτών, για θέματα όπως τη λήψη εντύπων, την καταβολή τελών και την παροχή άλλων προσφερόμενων από το ΕΤΕΚ υπηρεσιών.

Το Οίκημα ΕΤΕΚ βρίσκεται στην εντός των τειχών Λευκωσία (Οδός Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία)