Ηλεκτρονική Έκδοση των Έγγραφων Βεβαιώσεων 8Α βάσει του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου και του Εντύπου Εξουσιοδότησης Εντολέα σε εγγεγραμμένους Μηχανικούς για παροχή υπηρεσιών

Ηλεκτρονική Έκδοση των Έγγραφων Βεβαιώσεων 8Α βάσει του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου και του Εντύπου Εξουσιοδότησης Εντολέα σε εγγεγραμμένους Μηχανικούς για παροχή υπηρεσιών

Η ηλεκτρονική έκδοση των πιο κάτω εντύπων είναι εφικτή μέσω συστήματος που έχει αναπτυχθεί και έχει τεθεί σε εφαρμογή για το σκοπό αυτό.

  • Έγγραφων Βεβαιώσεων 8Α που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 8Α του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου και
  • Εξουσιοδότησης Εντολέα σε εγγεγραμμένους Μηχανικούς για την παροχή υπηρεσιών που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3(ε)(ii) του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου),

Τα μέλη του ΕΤΕΚ που επιθυμούν να αξιοποιήσουν το σύστημα για τη λήψη της ηλεκτρονικής έκδοσης των εντύπων καλούνται όπως το ζητήσουν συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη δήλωση αυτή, ή αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση cyprus@etek.org.cy.

Η ευχέρεια ηλεκτρονικής έκδοσης των εντύπων εντάσσεται στην προσπάθεια του ΕΤΕΚ για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των μελών του και τη μηχανογράφηση των υπηρεσιών που προσφέρει.

Η προμήθεια των εντύπων μέσω του συστήματος προσφέρει την ευχέρεια της ηλεκτρονικής καταχώρησης όλων των απαιτούμενων πληροφοριών για την συμπλήρωσή τους. Επίσης, με την εισδοχή ενός μέλους στο σύστημα, τα στοιχεία του μέλους καταχωρούνται αυτόματα στα έντυπα.

  • Επισημαίνεται ότι στο παρόν στάδιο η χρήση του συστήματος είναι δυνατή για φυσικά πρόσωπα μόνον, ενώ βρίσκεται υπό εξέλιξη έργο για την ένταξη δυνατότητας χρήσης του συστήματος από μελετητικές εταιρείες. 
  • Επισημαίνεται επίσης ότι για σκοπούς χρήσης του συστήματος θα πρέπει να γίνεται χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που είναι καταχωρημένη στο ΕΤΕΚ και η οποία αφορά αποκλειστικά το άτομο που θα λαμβάνει τα έντυπα μέσω του συστήματος. 

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική μορφή των εντύπων, εμπεριέχει ψηφιακό υδατόσημο (digital watermark), για σκοπούς προστασίας από αντιγραφή ή / και παραποίηση. Επίσης, το ΕΤΕΚ ενημερώνει τα μέλη του ότι το περιεχόμενο των εντύπων παραμένει το ίδιο με αυτό της έντυπης μορφή τους.

Το Επιμελητήριο έχει ήδη απευθύνει σχετική επιστολή προς τις αδειοδοτούσες αρχές με την οποία τις ενημερώνει για την ευχέρεια ηλεκτρονικής έκδοσης των εν λόγω εντύπων. Το κείμενο της σχετικής επιστολής του ΕΤΕΚ, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2020 είναι διαθέσιμο εδώ.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα του ΕΤΕΚ λειτουργεί στη διεύθυνση https://e-etek.org.cy/ και παρέχει την ευχέρεια στα μέλη του για:

  • Έκδοση έγγραφων βεβαιώσεων βάσει της περί Οδών και Οικοδομών νομοθεσίας
  • Έκδοση εξουσιοδοτήσεων εντολέα βάσει των περί Δεοντολογίας των μελών ΕΤΕΚ κανονισμών
  • Αναθεώρηση στοιχείων επικοινωνίας μέλους (απαιτείται έλεγχος από ΕΤΕΚ πριν οριστικοποίηση που θα πραγματοποιείται εντός 2 εργάσιμων ημερών)
  • Ενημέρωση για συνολικό ύψος οφειλών προς το ΕΤΕΚ σε σχέση με Συνδρομή και Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.