Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα του ΕΤΕΚ λειτουργεί στη διεύθυνση https://e-etek.org.cy/ και παρέχει την ευχέρεια στα μέλη του για:

  • Έκδοση έγγραφων βεβαιώσεων βάσει της περί Οδών και Οικοδομών νομοθεσίας
  • Έκδοση εξουσιοδοτήσεων εντολέα βάσει των περί Δεοντολογίας των μελών ΕΤΕΚ κανονισμών
  • Αναθεώρηση στοιχείων επικοινωνίας μέλους (απαιτείται έλεγχος από ΕΤΕΚ πριν οριστικοποίηση που θα πραγματοποιείται εντός 2 εργάσιμων ημερών)
  • Ενημέρωση για συνολικό ύψος οφειλών προς το ΕΤΕΚ σε σχέση με Συνδρομή και Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.