Ηλεκτρονικές πληρωμές

Ευχέρεια ηλεκτρονικής πληρωμής για υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από το ΕΤΕΚ, μέσω του κόμβου της υπηρεσίας JCC smart. Συγκεκριμένα, τα μέλη του ΕΤΕΚ έχουν τη δυνατότητα διαδικτυακής πληρωμής για τις ακόλουθες υπηρεσίες και προϊόντα:

  • Ετήσια τέλη μελών που αφορούν τόσο για Φυσικά όσο και για Νομικά Πρόσωπα
  • Τέλη Εξέτασης Αίτησης Εγγραφής φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και τέλη επίσπευσης εξέτασης της αίτησης
  • Έκδοση Βεβαιώσεων Μέλους ΕΤΕΚ
  • Εκδόσεις ΕΤΕΚ
  • Προμήθεια Εμβλημάτων για πινακίδες ΕΤΕΚ
  • Παράβολο Καταγγελίας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ΕΤΕΚ
  • Πληρωμή Τιμολογίων και προτιμολογίων που εκδίδει το ΕΤΕΚ.