Ηλεκτρονική Αίτηση

Αίτηση εγγραφής Φυσικών Προσώπων

Το Επιμελητήριο τηρεί Μητρώα Μελών κατά κλάδο Μηχανικής Επιστήμης και κατά υποδιαίρεση των κλάδων. Στα εν λόγω Μητρώα δύνανται να εγγραφούν πρόσωπα που κατέχουν συγκεκριμένα προσόντα, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Κριτήρια Εγγραφής Μελών.

Για την εγγραφή προσώπου στο Μητρώο Μελών, απαραίτητη είναι η υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής η οποία, βάσει της διαδικασίας εξέτασης αίτησης, εξετάζεται από τα αρμόδια σώματα του Επιμελητηρίου. Το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία που υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει κατά πόσο ο αιτητής θα εγγραφεί ή μη στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ.

Πριν την εγγραφή προσώπου στο Μητρώο Μελών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγνώριση των ακαδημαϊκών του προσόντων από το Επιμελητήριο, για σκοπούς του Νόμου του ΕΤΕΚ. Κατάλογος των πτυχίων ή διπλωμάτων πανεπιστημίου ή άλλου ισοδύναμου προσόντος που έτυχαν κατά το παρελθόν αναγνώρισης από το Επιμελητήριο βρίσκεται στον Κατάλογο Αναγνωρισμένης Εκπαίδευσης

Ο αιτητής θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλει στο ΕΤΕΚ τα εξής:

 • Πλήρως συμπληρωμένη την ηλεκτρονική αίτηση για εγγραφή
 • Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν με βάση το οποίο γίνεται η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ.
 • Αναλυτική κατάσταση των μαθημάτων που παρακολούθησε ο αιτητής/ η αιτήτρια και σχετίζονται με το προαναφερόμενο πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν.
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Πολιτική ταυτότητα
 • Για πολίτες χωρών ΕΕ (εκτός Κύπριους) διαβατήριο που να δεικνύει ότι ο/η κάτοχος του είναι πολίτης κράτους μέλους.
 • Εάν ο αιτητής είναι πολίτης κράτους μέλους (μη Κύπριος), να επισυνάπτεται πιστοποιητικό εγκατάστασης στη Δημοκρατία.
 • Σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, αλλά είναι νυμφευμένος/η με Κύπριο/α πολίτη, να επισυνάπτεται επίσημο πιστοποιητικό γάμου.
 • Για πολίτες χωρών ΕΕ (εκτός Κύπριους), να επισυνάπτεται πιστοποιητικό που να δεικνύει ότι, διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις της Ελληνικής γλώσσα για την άσκηση του επαγγέλματος στη Δημοκρατία.
 • Πιστοποιητικά/ προσόντα του αιτητη σε σχέση με άλλο/ους Οργανισμό/ους ή Σύνδεσμο/ους που είναι μέλος και αφορούν τη Μηχανική Επιστήμη.
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου.
 • Ποσό €55 ως τέλος εξέτασης αίτησης για εγγραφή.
 • Ποσό €110  επιπλέον, σε περίπτωση επιθυμίας εξέτασης της αίτησης εγγραφής με επίσπευση.
 • Για πολιτικούς μηχανικούς και αρχιτέκτονες απαιτείται βεβαίωση ενός έτους πρακτικής εξάσκησης υπό την επίβλεψη πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα αντίστοιχα.