Κόστος Διαιτησίας

Κόστος Διαιτησίας

Τηρουμένων των Κανονισμών Διαιτησίας ΕΤΕΚ και της Συμφωνίας Διαιτησίας των Μερών, με την παραλαβή της Απόφασης του Διαιτητή, η αμοιβή της Διαιτησίας εξοφλείται από τα Μέρη στο ΕΤΕΚ. Ποσοστό 75% της αμοιβής καταβάλλεται στον Διαιτητή από το ΕΤΕΚ και το υπόλοιπο 25% παραμένει στο ταμείο του ΕΤΕΚ. Ο Διαιτητής έχει δικαίωμα κατά τη διαδικασία της διαιτησίας να εκδίδει ενδιάμεσα τιμολόγια τα οποία εξοφλούνται από τα Μέρη στο ΕΤΕΚ.

Η αμοιβή του Διαιτητή καθορίζεται στα €100 ανά ανθρωποώρα, πλέον ΦΠΑ, για την περίπτωση της συνοπτικής διαδικασίας και €120 ανά ανθρωποώρα, πλέον ΦΠΑ, για την κανονική διαδικασία. Νοείται πως ως ανθρωποώρα λογίζεται η ανθρωποώρα στα πλαίσια της οποίας εκτελέστηκε διανοητική ή και άλλη εργασία αρμόζουσα σε ειδικευμένο και έμπειρο διπλωματούχο επαγγελματία Διαιτητή. Σε περίπτωση που υπάρχουν άλλα πραγματικά έξοδα εκ μέρους του Διαιτητή όπως, ενοικίαση αίθουσας συνεδρίας, διακίνηση, δακτυλογράφηση κ.λπ. αυτά κοστολογούνται και χρεώνονται στο ακριβές τους κόστος. Ο Διαιτητής οφείλει ανά τακτά διαστήματα να ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα Μέρη για τις κατά προσέγγιση δαπανηθείσες ανθρωποώρες και εκτιμήσεις τυχόν άλλων εξόδων της προηγηθείσας διαδικασίας.

Τα Μέρη της Διαιτησίας (άσχετα µε τη Διαιτητική Απόφαση ή τις οδηγίες του Διαιτητή ως προς την ευθύνη των Μερών µεταξύ τους για τα εν λόγω έξοδα) είναι από κοινού και κεχωρισµένα υπεύθυνα έναντι του Επιµελητηρίου, έναντι του Διαιτητή ή/και έναντι του Επιδιαιτητή για τα δικαιώµατα και τα έξοδα και την αµοιβή που χρέωσε ή/και υπέστη σε σχέση µε τη Διαιτησία. Τα εν λόγω έξοδα θα είναι ανακτήσιµα ως αστικό χρέος και θα ευθύνονται τα Συµβαλλόµενα Μέρη αλληλεγγύως ή/και κεχωρισµένως.

Για την έναρξη της διαδικασίας ζητείται η καταβολή προκαταβολής στο Ταμείο του ΕΤΕΚ, εξ ημισείας από το δύο Μέρη ή εξ ολοκλήρου από το ένα Μέρος. Ολόκληρο το ποσό της προκαταβολής αφαιρείται από τα τελικά έξοδα της διαδικασίας.