Κόστος Διαμεσολάβησης

Κόστος Διαμεσολάβησης

Σύμφωνα με τις Διατάξεις Διαμεσολάβησης, η αμοιβή του Διαμεσολαβητή προκαθορίζεται στη Συμφωνία Διαμεσολάβησης, που υπογράφεται από τα Μέρη και το Διαμεσολαβητή πριν την έναρξη της διαδικασίας. Η αμοιβή της Διαμεσολάβησης προκαταβάλλεται στο ΕΤΕΚ ισόποσα από τα Μέρη, εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στη Συμφωνία Διαμεσολάβησης. Ποσοστό 90% της αμοιβής καταβάλλεται στο Διαμεσολαβητή από το ΕΤΕΚ και το υπόλοιπο 10% παραμένει στο ταμείο του ΕΤΕΚ.

Η αμοιβή του Διαμεσολαβητή διαμορφώνεται ως εξής:
- Στα €300 όταν η διαφορά (εξαιρουμένων τόκων και εξόδων) δεν υπερβαίνει το ποσό των €3.000
- Από 7% έως 10% του ποσού της διαφοράς όταν η διαφορά (εξαιρουμένων τόκων και εξόδων) κυμαίνεται μεταξύ €3.000 και €10.000, με ελάχιστο τα €300.
- Από 5% έως 7% του ποσού της διαφοράς όταν η διαφορά (εξαιρουμένων τόκων και εξόδων) κυμαίνεται μεταξύ €10.000 και €50.000, με ελάχιστο τα €700.
- Από 3% έως 5% του ποσού της διαφοράς όταν η διαφορά (εξαιρουμένων τόκων και εξόδων) κυμαίνεται μεταξύ €50.000 και €100.000, με ελάχιστο τα €2.500.
- Από 2% έως 3% του ποσού της διαφοράς όταν η διαφορά (εξαιρουμένων τόκων και εξόδων) κυμαίνεται μεταξύ €100.000 και €500.000, με ελάχιστο τα €3.000.
- Από 1% έως 2% του ποσού της διαφοράς όταν η διαφορά (εξαιρουμένων τόκων και εξόδων) υπερβαίνει τις €500.000, με ελάχιστο τα €10.000.

Η αμοιβή του Διαμεσολαβητή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση τερματισμού της διαδικασίας λόγω σύναψης Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ των μερών, σύνταξης Πρακτικού Μη Επίτευξης Συμφωνίας, συμφωνίας των Μερών για διακοπή της διαδικασίας ή σε περίπτωση που ένα από τα Μέρη παύσει να συναινεί στη συνέχισή της. Σε περίπτωση τερματισμού της διαδικασίας για οποιοδήποτε άλλο λόγο η ΔΕ αποφασίζει για κάθε υπόθεση ξεχωριστά και ανάλογα με την αιτιολογία του τερματισμού, εάν και κατά πόσο θα επιστρέφεται στα Μέρη μέρος ή σύνολο της αμοιβής του Διαμεσολαβητή.

Σε περίπτωση που υπάρχουν άλλα έξοδα εκ μέρους του Διαμεσολαβητή, όπως αίθουσα συνεδρίας, διακίνηση, δακτυλογράφηση κ.λ.π. αυτά πληρώνονται από τα Μέρη στο ακριβές τους κόστος και δεν συμπεριλαμβάνονται στην αμοιβή του Διαμεσολαβητή όπως καθορίζεται πιο πάνω.