Κόστος Κριτικής Διαδικασίας

Κόστος Κριτικής Διαδικασίας

Τηρουμένων των Κανονισμών Κριτικής Διαδικασίας ΕΤΕΚ και της Συμφωνίας Κριτικής Διαδικασίας των Μερών, με την παραλαβή της Απόφασης του Κριτή, η αμοιβή της Κριτικής Διαδικασίας εξοφλείται από τα Μέρη στο ΕΤΕΚ. Ποσοστό 75% της αμοιβής καταβάλλεται στον Κριτή από το ΕΤΕΚ και το υπόλοιπο 25% παραμένει στο ταμείο του ΕΤΕΚ. Ο Κριτής έχει δικαίωμα κατά τη διαδικασία της κριτικής διαδικασίας, εάν το κρίνει απαραίτητο, να εκδίδει ενδιάμεσα τιμολόγια τα οποία εξοφλούνται από τα Μέρη στο ΕΤΕΚ.

Η αμοιβή του Κριτή καθορίζεται στα €100 ανά ανθρωποώρα, πλέον ΦΠΑ. Νοείται πως ως ανθρωποώρα λογίζεται η ανθρωποώρα στα πλαίσια της οποίας εκτελέστηκε διανοητική ή και άλλη εργασία αρμόζουσα σε ειδικευμένο και έμπειρο Κριτή. Σε περίπτωση που υπάρχουν άλλα πραγματικά έξοδα εκ μέρους του Κριτή όπως, ενοικίαση αίθουσας συνεδρίας, διακίνηση, δακτυλογράφηση κ.λπ. αυτά κοστολογούνται και χρεώνονται στο ακριβές τους κόστος.

Τα συμβαλλόμενα Μέρη είναι από κοινού και κεχωρισμένα υπεύθυνα στον Κριτή για την αμοιβή του. Για την έναρξη της διαδικασίας ζητείται η καταβολή προκαταβολής στο Ταμείο του ΕΤΕΚ, εξ ημισείας από το δύο Μέρη ή εξ ολοκλήρου από το ένα Μέρος. Ολόκληρο το ποσό της προκαταβολής αφαιρείται από τα τελικά έξοδα της διαδικασίας.