Κόστος Πραγματογνωμοσύνης

Κόστος Πραγματογνωμοσύνης

Το συνολικό αντίτιμο της πραγματογνωμοσύνης συμπεριλαμβάνει την αμοιβή του Πραγματογνώμονα, άλλα έξοδα εκ μέρους του Πραγματογνώμονα (χρόνο διακίνησης, κόστος δακτυλογράφησης κοκ), καθώς και τυχόν άλλα έξοδα (εργαστηριακοί έλεγχοι κοκ), όπου εφαρμόζονται.
- Αμοιβή Πραγματογνώμονα: Η αμοιβή του καθορίζεται σε €85,00/ανθρωποώρα επιστημονικής εργασίας, πλέον ΦΠΑ. Με βάση αυτή τη χρέωση μπορεί να συμφωνηθεί μέγιστο εκτιμώμενο ποσό αμοιβής ή και συνολικό ποσό αμοιβής του Πραγματογνώμονα, ανάλογα της φύσης των υπό διερεύνηση θεμάτων. Το ποσό αποζημίωσης ανά ανθρωποώρα καθορίζεται από τις ισχύουσες Διατάξεις Πραγματογνωμοσύνης. Η αμοιβή του Πραγματογνώμονα δηλώνεται στην Τυπική Συμφωνία μεταξύ Αιτητή-Πραγματογνώμονα.
- Άλλα έξοδα του Πραγματογνώμονα: Σε περίπτωση που κατά την διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης προκύψουν πραγματικά έξοδα ή χρεώσεις του Πραγματογνώμονα (κόστος και χρόνος διακίνησης, έξοδα φωτοτύπησης ή δακτυλογράφησης, κοκ) χρεώνονται στο ακριβές τους κόστος, είναι επιπλέον της αμοιβής του Πραγματογνώμονα που συμφωνείται με τον Αιτητή και θα πρέπει να καταβληθούν από τον Αιτητή στο Επιμελητήριο. Σε περίπτωση που υπάρχουν έξοδα διακίνησης αυτά κοστολογούνται €1 πλέον ΦΠΑ/χιλιόμετρο, ποσό το οποίο περιλαμβάνει και τον χρόνο μετακίνησης.
- Άλλα έξοδα: Σε περίπτωση που κατά την διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης προκύψει η ανάγκη διενέργειας εργαστηριακών ελέγχων, εργασιών αποκάλυψης ή άλλων δοκιμών λαμβάνεται η έγκριση του Αιτητή και το κόστος τους πληρώνεται απευθείας από τον Αιτητή.
Όταν ο Πραγματογνώμονας καλείται ως μάρτυρας στο δικαστήριο, το ύψος της αμοιβής του θα είναι, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, κατά μέγιστο €85/ανθρωποώρα πλέον Φ.Π.Α. και καταβάλλεται απευθείας στον Πραγματογνώμονα από τον Αιτητή.


Για την έναρξη της διαδικασίας ζητείται η καταβολή προκαταβολής στο Ταμείο του ΕΤΕΚ