Κριτήρια αναγνώρισης 3

Κριτήρια αναγνώρισης 3

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 7(1Α) του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου 224/90 «Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο του Επιμελητηρίου ως Αρχιτέκτονας εαν

(α) Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα στην αρχιτεκτονική το οποίο

(i) περιλαμβάνεται στο Πρώτο Παράρτημα, ή
(ii) έχει αποκτηθεί μετά από 4 (τέσσερα) τουλάχιστον χρόνια σπουδών με πλήρη φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή 6 (έξι) τουλάχιστον χρόνια σπουδών σε Πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα, εκ των οποίων τα 3 (τρία) τουλάχιστον χρόνια με πλήρη φοίτηση και επισφραγίζεται με επιτυχία σε διαγωνισμό Πανεπιστημιακού επιπέδου και έχει αντικείμενο την αρχιτεκτονική και αποκτήθηκε μετά από εκπαίδευση που καθορίζεται στο Δεύτερο Παράρτημα του παρόντος Νόμου:
Νοείται ότι, για αναγνώριση πτυχίου, διπλώματος ή άλλου τίτλου που αποκτήθηκε σε Τρίτη χώρα, το Επιμελητήριο λαμβάνει υπόψη τυχόν αναγνώριση του εν λόγω πτυχίου, διπλώματος ή άλλου τίτλου από κάποιο κράτος μέλος καθώς και την εκπαίδευση ή/και την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο αιτητής σε κράτος μέλος και εκδίδει την απόφαση του εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του αιτητή.

(β) ένα τουλάχιστον χρόνο πρακτικής εξάσκησης στην αρχιτεκτονική, μετά την απόκτηση του προσόντος που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και

(γ) κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1):

Νοείται περαιτέρω ότι πτυχία, διπλώματα ή τίτλοι που αποκτήθηκαν σε κράτη μέλη αλλά δεν περιλαμβάνονται στο Πρώτο Παράρτημα, αξιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 7(1Α)(α))

Οι σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου στην αρχιτεκτονική πρέπει να εξασφαλίζουν την απόκτηση:

(α) ικανότητας σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιών που να ικανοποιούν συγχρόνως αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις  
(β) προσήκουσας γνώσης της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής όπως και των συναφών τεχνών, τεχνολογιών και ανθρωπίνων επιστημών 
(γ) γνώσης των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης
(δ) προσήκουσας γνώσης της πολεοδομίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των τεχνικών που εφαρμόζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού
(ε) της ικανότητας κατανόησης των σχέσεων, αφενός, ανάμεσα στους ανθρώπους και τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, και αφετέρου, ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και το περιβάλλον τους, όπως και την ικανότητα κατανόησης της ανάγκης αρμονικού συνδυασμού των αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων με τους χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες και την ανθρώπινη κλίμακα
(στ) της ικανότητας κατανόησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και του ρόλου του στην κοινωνία, ειδικότερα, μέσω της επεξεργασίας σχεδίων στα οποία λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες. 
(ζ) της γνώσης των μεθόδων τεκμηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδομικής μελέτης
(η) της γνώσης των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού, οικοδομικής και έργων πολιτικού μηχανικού, τα οποία συνδέονται με το σχεδιασμό των κτιρίων
(θ) προσήκουσας γνώσης των προβλημάτων που έχουν σχέση με τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων, των τεχνολογιών, όπως επίσης και της γνώσης της λειτουργίας των κατασκευαστών, ώστε να τις εφοδιάζει με όλα τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης και κλιματικής προστασίας
(ι) τεχνικής ικανότητας, χάρη στην οποία ο αρχιτέκτονας θα μπορεί να επινοεί κατασκευές που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτών που τις χρησιμοποιούν, σεβόμενος τους οικονομικούς περιορισμούς και τους οικοδομικούς κανονισμούς  
(ια) προσήκουσας γνώσης των βιομηχανιών, οργανώσεων, κανονισμών και διαδικασιών, που έχουν σχέση με την υλοποίηση των κτιριακών μελετών, και την ένταξη των σχεδίων στο γενικό σχεδιασμό.

2. Με βάση το πιο πάνω άρθρο, για κάθε αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Μελών Αρχιτεκτόνων του ΕΤΕΚ, το Επιμελητήριο αφού εξετάσει συγκεκριμένο αίτημα, αποφασίζει για την αναγνώριση πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή άλλου ισοδύναμου προσόντος στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής.

3. Το Τεχνικό Επιμελητήριο αποφασίζει την αναγνώριση συγκεκριμένου διπλώματος, αφού εξετάσει κατά πόσο το εν λόγω δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο για σκοπούς άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεκτονικής στη χώρα που εκδίδεται και νοουμένου ότι ο αιτητής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τον απαραίτητο κύκλο σπουδών στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής.

4. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 7(ΙΑ) του Περί ΕΤΕΚ Νόμου για να καταστεί δυνατή η εγγραφή προσώπου στο Μητρώο Μελών του κλάδου Αρχιτεκτονικής περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου απαιτείται επιπρόσθετα από την κατοχή ακαδημαϊκού πτυχίου ή διπλώματος στην Αρχιτεκτονική και ένα τουλάχιστον χρόνο πρακτικής εξάσκησης στην Αρχιτεκτονική, μετά την απόκτηση του σχετικού ακαδημαϊκού προσόντος.

5. Πιστοποιητικά εγγραφής ή άλλα που παραχωρούνται από επαγγελματικά σώματα του εξωτερικού χωρίς την ικανοποίηση των προϋποθέσεων των παραγράφων 4, 5 και 6 πιο πάνω δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστούν ως ισοδύναμα προσόντα προς πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου.

6. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα κριτήρια και πλαίσιο για Εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ στη διεύθυνση www.etek.org.cy

Ανεξάρτητα από τα όσα αναφέρονται πιο πάνω το Τεχνικό Επιμελητήριο εξετάζει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Μελών του, οποιουδήποτε προσώπου αφού αυτή υποβληθεί μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα. H κάθε αίτηση εγγραφής εξετάζεται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ισχύει στον χρόνο υποβολής της. Η πιο κάτω πληροφόρηση σας παρέχεται, καλόπιστα έχοντας υπόψη το νομικό πλαίσιο που ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης και με κανένα τρόπο δεν δεσμεύει το Επιμελητήριο.