Κριτήρια Αναγνώρισης 2

Κριτήρια Αναγνώρισης 2

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ (ΚΛΑΔΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ)

Διευκρινίσεις σε σχέση με τη διενέργεια πρακτικής άσκησης για σκοπούς εγγραφής στο ΕΤΕΚ:

Η πρακτική άσκηση σε εργολήπτες γίνεται αποδεκτή, για σκοπούς ικανοποίησης της σχετικής πρόνοιας της νομοθεσίας εφόσον οι ασκούμενοι επιβλέπονται σε τακτική βάση από μέλη του ΕΤΕΚ που συνεργάζονται με τους εργολάβους (ΔΕ 16/07).

Δεν απαιτείται βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Γίνεται αποδεκτή για ένα χρόνο η πρακτική εξάσκηση στο Δημόσιο Τομέα (ΔΕ 17/16).

Διδακτορικός τίτλος αναγνωρίζεται ως επαρκής πρακτική άσκηση (05/06).

Για σκοπούς ικανοποίησης της απαίτησης των προνοιών σχετικά με την πρακτική εξάσκηση ενός έτους, το «PART 3 Examination in Professional Practice» (validated at RIBA PART 3), αναγνωρίζεται ως επαρκής πρακτική άσκηση.

Για σκοπούς ικανοποίησης της απαίτησης των προνοιών σχετικά με την πρακτική εξάσκηση ενός έτους, πρακτική εξάσκηση που πραγματοποιείται στα πλαίσια σχεδίων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, μπορεί να προσμετρηθεί νοουμένου ότι, γίνεται στο πλαίσιο που περιγράφεται στο Έντυπο Βεβαίωσης Πρακτικής Εξάσκησης.

Με βάση την υφιστάμενη πρακτική, γίνεται αποδεκτή εργασιακή εμπειρία, η οποία αποκτάται κάτω από την επίβλεψη Αρχιτέκτονα / Πολιτικού Μηχανικού, Μέλους του ΕΤΕΚ, ο οποίος έχει δικαίωμα εκτέλεσης εργασίας και Πολιτικού Μηχανικού / Αρχιτέκτονα.

Αν και το ΕΤΕΚ συστήνει την καταβολή αμοιβής σε ασκουμένους μηχανικούς κατά την περίοδο της πρακτικής τους, δεν προκύπτει τέτοια νομική υποχρέωση με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα με το Νόμο, δεν τίθεται περιορισμός σε σχέση με την εμπειρία του ατόμου που επιβλέπει την πρακτική εξάσκηση η οποία θα πρέπει να υποβληθεί προσκομίζοντας κατάλληλα συμπληρωμένο το Έντυπο Βεβαίωσης Πρακτικής Εξάσκησης.

Η πρακτική εξάσκηση ενός τουλάχιστον χρόνου θα μπορούσε να γίνει και στο εξωτερικό νοουμένου ότι, το έντυπο βεβαίωσης πρακτικής εξάσκησης υπογράφεται από Μηχανικό Μέλους του αντίστοιχου σώματος στην χώρα που αυτή ασκείται.

Έργο πρακτικής άσκησης Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για θέματα εγγραφής