Κριτήρια αναγνώρισης 33

Κριτήρια αναγνώρισης 33

Μαθήματα (Πανεπιστημιακού Επιπέδου) Πολιτικής Μηχανικής για σκοπούς Εγγραφής στο ΕΤΕΚ

Το Επιμελητήριο έχει καταρτίσει κατάλογο μαθημάτων Πολιτικής Μηχανικής στον οποίο σημειώνονται βασικά μαθήματα κοινού κορμού, τα οποία όλοι οι αιτούμενοι Πολιτικοί Μηχανικοί ανεξαρτήτως ειδικότητας θα πρέπει να διδαχτούν και προαιρετικών μαθημάτων και αριθμών εργαστηρίων, ανάλογα με την ειδικότητα του κάθε αιτούμενου Πολιτικού Μηχανικού.

Ο πιο κάτω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός. Εάν κάποιος απόφοιτος έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο αλλά έχει σχέση με την Πολιτική Μηχανική, θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση. Νοείται ότι αυτό δεν ισχύει για τα μαθήματα του κοινού κορμού.

I.        Τα οκτώ (8) μαθήματα κοινού κορμού είναι τα πιο κάτω:

 Course     Minimum
ECTS 
1. Reinforced concrete design/Analysis 5
2. Design & Analysis of Steel Structures 5
3. Soil Mechanics 5
4. Strength of Materials (stresses) 5
5. Hydraulics design   5
6. Structural Analysis  5
7. Surveying or Road Design 5
8. Structural Dynamics or Earthquake Design 5

II.        Τα οκτώ (8) προαιρετικά μαθήματα «κατεύθυνσης» θα πρέπει να είναι επιλογή από τα πιο κάτω, ανεξαρτήτως της ειδικότητας του τομέα  που ο μελλοντικός Πολιτικός Μηχανικός έχει επιλέξει.

Α.       STRUCTURAL ENGINEERING (ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ)

Course     Minimum
ECTS 
1. Concrete design/ Analysis Advanced Level 5
2. Steel design / Analysis Advanced Level 5
3. Earthquake engineering 5
4. Finite elements analysis 5
5. Structural  risk  Reliability and sustainability   5
6. Masonry  design 5
7. Wood design  5
8. Composite structures 5
9. Pre-stressed / post-tensioned members 5
10. Systems and mechanics 5
11. Structural Dynamics 5
12. Bridge Design 5
13. Other in Structural Engineering  5

B. GEOTECHNICAL ENGINEERING (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ)

Course     Minimum
ECTS 
1. Soil Mechanics Advanced 5
2. Foundation Design 5
3. Soil Mechanics Modeling  5
4. Ground Improvement techniques 5
5. Retaining Structures    5
6. Engineering Geology 5
7. Soil Dynamics 5
8. Dams 5
9. Other in Geotechnical Engineering  5

C. TRANSPORTATION ENGINEERING (ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ)

Course     Minimum
ECTS 
1. Public Inquiry into transportation scheme 5
2. Management and operation System 5
3. Road and Highway design 5
4. Airfield design 5
5. Marine Engineering Structures    5
6. Traffic Forecasting Methods 5
7. Mass transit systems 5
8. Other in transportation engineering 5

D. HYDRAULICS (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ)

Course     Minimum
ECTS 
1. Water resource & Management  5
2. Design of hydraulics system   5
3. Coastal engineering 5
4. Water supply system 5
5. Drainage system    5
6. Open channel flow 5
7. Hydrology 5
8. Other in hydraulics engineering 5

E. ENVIRONMENTAL ENGINEERING (Μηχανική Περιβάλλοντος)

Other in environmental Engineering

Course     Minimum
ECTS 
1. Environmental Engineering  5
2. Wastewater Management   5
3. Biological system Engineering 5
4. Contaminated Land 5
5. Environmental Impact Assessment    5
6. Sewage treatment systems 5
7. Solid Waste Management  5
8. Other in environmental Engineering 5

F. CONSTRUCTION MANAGEMENT ENGINEERING

     (Προγραμματισμού και   Διαχείρισης Τεχνικών Έργων)

Course Minimum
ECTS 

1. Project Planning

  • CPM – Critical Path Method
  • MPM – Modern Project Management
  • PERT – Program Evaluation and Review Technique 
5
2. Construction equipment and Management of them   5
3. Construction organization 5
4. Cost estimating 5
5. Construction / Contract Law    5
6. Construction Management 5
7. Project Procurement Methods 5
8. Health & Safety in construction 5
9. Engineering Economics 5
10. Other in Construction engineering 5

G. GEOMATIC ENGINEERING / SURVEYING

Course     Minimum
ECTS 
1. Geomatics / Surveying 5
2. Geographic Information System (G.I.S.)   5
3. Remote Sensing 5
4. Other in Geomatic Engineering 5

III.    ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Course     Minimum
ECTS 
1. Strength of materials  2.5
2. Construction materials    2.5
3. Soil mechanics 2.5
4. Hydraulics 2.5
5. Pavement    2.5
6. Structures 2.5
7. Surveying 2.5
8. Photogrametry  Laboratory 2.5
9. Other  2.5

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, ο κάθε απόφοιτος θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί επιτυχώς και σε δύο τουλάχιστον εργαστήρια προσκομίζοντας και τις σχετικές βαθμολογίες.