Κριτήρια αναγνώρισης 5

Κριτήρια αναγνώρισης 5

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Η ΑΛΛΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 7(1)(α) του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου 224/90 –
«Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου και να είναι μέλος του Επιμελητηρίου αν –
(α) Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, το οποίο να του επιτρέπει να ασκεί το επάγγελμα στη χώρα που αποκτήθηκε και να είναι αναγνωρισμένο από το Επιμελητήριο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.
........»

2. Με βάση το πιο πάνω άρθρο, για κάθε αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ, το Επιμελητήριο αφού εξετάσει συγκεκριμένο αίτημα, αποφασίζει για την αναγνώριση πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή άλλου ισοδύναμου προσόντος.

3. Το Τεχνικό Επιμελητήριο αποφασίζει την αναγνώριση συγκεκριμένου διπλώματος, αφού εξετάσει κατά πόσο το εν λόγω δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο για σκοπούς άσκησης επαγγέλματος στη χώρα που εκδίδεται και νοουμένου ότι ο αιτητής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τον απαραίτητο κύκλο σπουδών στον κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης που αιτείται.

4. Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν είναι δυνατό να αναγνωριστεί για σκοπούς του Νόμου του ΕΤΕΚ εφόσον:

i. Έχει αποκτηθεί μετά από φοίτηση σε αναγνωρισμένο στη χώρα λειτουργίας του πανεπιστημιακό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης μετά από πλήρη φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών και στην περίπτωση που προηγείται μεταλυκειακή φοίτηση ανώτερου επιπέδου τουλάχιστον δύο ετών σε πανεπιστημιακό επίπεδο.
ii. είναι αναγνωρισμένο για σκοπούς άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος από τη χώρα έκδοσης του
iii. ο κάτοχος του κατά τη διάρκεια της φοίτησης για απόκτηση του έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα βασικής μηχανικής,
iv. ο κάτοχος του κατά τη διάρκεια της φοίτησης για απόκτηση του έχει παρακολουθήσει και επιτύχει σε τουλάχιστον έξι (6) χρονιαία ή σε δώδεκα (12) εξαμηνιαία μαθήματα του βασικού κύκλου σπουδών του κλάδου που αιτείται εγγραφή.

Σημειώνεται ότι, από το έτος εισαγωγής 2012, με εξαίρεση τους κλάδους / ειδικότητες Ηλεκτρονικής Μηχανικής, Μηχανικής της Πληροφορικής, Μηχανικής Μεταλλείων και Πολεοδομίας – Χωροταξίας, θα απαιτούνται δεκαέξι (16) εξαμηνιαία μαθήματα βασικού κύκλου σπουδών.

Σημειώνεται ότι, τίτλοι σπουδών στους κλάδους Επιμέτρησης και Εκτίμησης Γης, Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Γεωλογίας, που έχουν αποκτηθεί μετά από φοίτηση τριετούς διάρκειας, είναι δυνατόν να αναγνωριστούν κατ’ εξαίρεση για τους σκοπούς του Νόμου του ΕΤΕΚ, νοουμένου ότι, ικανοποιούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις αναγνώρισης που αναφέρονται πιο πάνω 

5. Επιπρόσθετα πτυχία ή διπλώματα Πανεπιστημίου ή άλλα ισοδύναμα προσόντα μπορούν να αναγνωριστούν σε συνδυασμό εφόσον έχουν αποκτηθεί από αναγνωρισμένα στη χώρα τους πανεπιστημιακά ιδρύματα (ανώτατης εκπαίδευσης), και νοουμένου ότι ικανοποιούν στο σύνολο τους τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο 4 πιο πάνω.

6. Διπλώματα / Πιστοποιητικά που αποκτούνται από φοίτηση σε μη πανεπιστημιακά ιδρύματα (Κυπριακών ή μη) δυνατόν να τύχουν αναγνώρισης εφόσον συνοδεύονται με πτυχίο ή δίπλωμα που αποκτήθηκε από αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 4 πιο πάνω. Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε μορφή μελέτης (project) ή παρακολούθηση / εκπόνηση εργαστηρίου (laboratories) δεν δύναται να θεωρηθεί ως παρακολούθηση μαθήματος για σκοπούς ικανοποίησης της απαίτησης της παραγράφου 4(iv) πιο πάνω. 

7. Πιστοποιητικά εγγραφής ή άλλα που παραχωρούνται από επαγγελματικά σώματα του εξωτερικού χωρίς την ικανοποίηση των προϋποθέσεων των παραγράφων 4, 5 και 6 πιο πάνω δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστούν ως ισοδύναμα προσόντα προς πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου.

8. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή πτυχίο επιπέδου «Master», μπορεί να αναγνωριστεί για σκοπούς του Νόμου του ΕΤΕΚ, όταν αυτό έχει αποκτηθεί μετά από διετή κύκλο σπουδών, αναγνωρισμένης για σκοπούς άσκησης επαγγέλματος σειράς μαθημάτων, είναι συμπλήρωμα άλλου συναφούς διπλώματος πανεπιστημιακού επιπέδου και νοουμένου ότι, ικανοποιεί τα κριτήρια σε σχέση με το περιεχόμενο σπουδών.

9. Περαιτέρω, μεταπτυχιακά προσόντα επιπέδου «Master», που τυγχάνουν αναγνώρισης από το αρμόδιο σώμα αναγνώρισης της χώρας στην οποία έχουν αποκτηθεί, μπορούν να αναγνωριστούν σε συνδυασμό με πτυχία ή διπλώματα Πανεπιστημίου ή άλλα ισοδύναμα προσόντα από το ΕΤΕΚ, για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Μελών του εφόσον έχουν αποκτηθεί από αναγνωρισμένα στη χώρα τους πανεπιστημιακά ιδρύματα (ανώτατης εκπαίδευσης) και νοουμένου ότι, ικανοποιούν στο σύνολο τους τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

Τυχόν ειδικές ρυθμίσεις υφίστανται για εγγραφή βάσει μεταπτυχιακού περιλαμβάνονται στις ειδικές ρυθμίσεις χώρας ή κλάδου που αναφέρονται πιο κάτω

Ανεξάρτητα από τα όσα αναφέρονται πιο πάνω το Τεχνικό Επιμελητήριο εξετάζει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Μελών του, οποιουδήποτε προσώπου αφού αυτή υποβληθεί μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα. H κάθε αίτηση εγγραφής εξετάζεται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ισχύει στον χρόνο υποβολής της. Η πιο πάνω πληροφόρηση παρέχεταικαλόπιστα, έχοντας υπόψη το νομικό πλαίσιο που ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης και με κανένα τρόπο δεν δεσμεύει το Επιμελητήριο.

Για ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν την ικανοποίηση του κριτηρίου που αφορά την αναγνώριση στη χώρα απονομής του (κριτήριο 4 ii) συγκεκριμένες χώρες πατήστε εδώ:

Κριτήρια αναγνώρισης 11:

Γενικό Κριτήριο σε σχέση με διπλώματα που απονέμονται σε κλάδους μηχανικής από Ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα:

Τα πτυχία που γίνονται δεκτά για σκοπούς άσκησης επαγγέλματος από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας είναι εκείνα που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), για σκοπούς άσκησης επαγγέλματος στον εν λόγω κλάδο.

Εξαιρέσεις: Πολιτική ΕΤΕΚ για σκοπούς εγγραφής αποφοίτων ελληνικών πανεπιστημίων στις ειδικότητες της Μηχανικής της Πληροφορικής και της Εφηρμοσμένης Γεωλογίας

Κατ’ εξαίρεση από το πιο πάνω γενικό κριτήριο είναι εφικτή η εγγραφή στο Μητρώο Μελών ΕΤΕΚ στη Μηχανική της Πληροφορικής και στην εφαρμοσμένη Γεωλογία κατόχων τίτλων σπουδών 4ετούς διάρκειας, στους αντίστοιχους κλάδους,που απονέμονται από ανώτατα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Ειδικά όσον αφορά τα πτυχία που γίνονται δεκτά για σκοπούς άσκησης επαγγέλματος στη Μηχανική της Πληροφορικής από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας, διευκρινίζεται πως είναι αποδεκτά τα διπλώματα που απονέμονται από πολυτεχνικές σχολές μετά από φοίτηση πενταετούς διάρκειας καθώς και εκείνα που απονέμονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα και έχουν τετραετή διάρκεια.

Για τους τίτλους σπουδών που έχουν ήδη τύχει αναγνώρισης ανά έτος πατήστε εδώ.

Κριτήρια αναγνώρισης 12:

Αναγνώριση Τίτλων σπουδών που απονέμονται από ακαδημαϊκά ιδρύματα του ΗΒ: Διευκρινίσεις σε σχέση με την ικανοποίηση του κριτηρίου που αφορά την αναγνώριση στη χώρα απονομής του πτυχίου για τους πιο κάτω κλάδους και ειδικότητες:
Με βάση τα γενικά κριτήρια και πλαίσιο διευκρινίζονται τα πιο κάτω σε σχέση με την ικανοποίηση του κριτηρίου που αφορά την αναγνώριση στη χώρα απόκτησης:
Σημειώνεται ότι πτυχία του Ηνωμένου Βασιλείου με βαθμό “Pass” και “Ordinary” δεν γίνονται αποδεκτά για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ, βάσει και των σχετικών απαιτήσεων που τίθενται από τα αρμόδια ινστιτούτα του ΗΒ.

LANDSCAPE INSTITUTE
Αφορά αναγνώριση προσόντων για σκοπούς εγγραφής στην Αρχιτεκτονική Τοπίου 

Engineering Council ECUK (www.engc.org.uk)
Αφορά αναγνώριση προσόντων για σκοπούς εγγραφής στην Πολιτική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής, Μηχανική Μεταλλείων και Χημική Μηχανική.

RTPI
Αφορά αναγνώριση προσόντων για σκοπούς εγγραφής στην Πολεοδομία Χωροταξία.

RICS
Αφορά αναγνώριση προσόντων για σκοπούς εγγραφής στην Εκτίμηση Γης και την Επιμέτρηση Ποσοτήτων.

RICSκαι Αγρονομική Τοπογραφική Μηχανική
Ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν δυνατότητα εγγραφής αποφοίτων του ΗΒ στην Αγρονομική Τοπογραφική Μηχανική

Για τους τίτλους σπουδών που έχουν ήδη τύχει αναγνώρισης ανά έτος πατήστε εδώ.

Κριτήρια αναγνώρισης 19:

Αναγνώριση Τίτλων σπουδών που απονέμονται από ακαδημαϊκά ιδρύματα των ΗΠΑ: Διευκρινίσεις σε σχέση με την ικανοποίηση του κριτηρίου που αφορά την αναγνώριση στη χώρα απονομής του πτυχίου για τους πιο κάτω κλάδους και ειδικότητες:

Αφορά αναγνώριση προσόντων για σκοπούς εγγραφής στην Πολιτική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανική της Πληροφορικής, Μηχανική Μεταλλείων και Χημική Μηχανική.

Με βάση τα γενικά κριτήρια και πλαίσιο διευκρινίζονται τα πιο κάτω σε σχέση με την ικανοποίηση του κριτηρίου που αφορά την αναγνώριση στη χώρα απόκτησης:
Τα πτυχία που εκδίδονται από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα των ΗΠΑ, γίνονται αποδεκτά για εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ, νοουμένου ότι περιλαμβάνονται στον κατάλογο αναγνωρισμένων προγραμμάτων σπουδών του ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) σε επίπεδο Engineering. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας του είναι: www.abet.org, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόσθετη ειδική ρύθμιση για σκοπούς εγγραφής αποφοίτων από ακαδημαϊκά ιδρύματα των ΗΠΑ στη Μηχανική της Πληροφορικής 

Για τους τίτλους σπουδών που έχουν ήδη τύχει αναγνώρισης ανά έτος πατήστε εδώ.

Κριτήρια αναγνώρισης 22

Αναγνώριση τίτλων σπουδών σε κλάδους Μηχανικής από πανεπιστημιακά ιδρύματα της Γερμανικής Ομοσπονδίας (ΔΕ 06.11.2018):

Όσον αφορά πανεπιστημιακά διπλώματα που απονέμονται από ακαδημαϊκά ιδρύματα της Γερμανικής Ομοσπονδίας, το Επιμελητήριο απαιτεί για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Μελών του, βάσει της περί ΕΤΕΚ νομοθεσίας, συνδυασμό προσόντων Bachelor και Master στον αντίστοιχο κλάδο, για την απόκτηση των οποίων απαιτείται πενταετής (5) φοίτηση που ισοδυναμεί με 300 ECTS.

Νοείται πως, κάτοχοι επιπέδου «Bachelor», που απονέμονται από ακαδημαϊκά ιδρύματα της Γερμανικής Ομοσπονδίας, δύναται να εγγράφονται στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ, μετά από απόκτηση μεταπτυχιακού προσόντος, επιπέδου «Master», στον οικείο κλάδο, διάρκειας μεταξύ ενός και δύο ετών (60-120ECTS), ώστε συνολικά να συμπληρώνουν φοίτηση διάρκειας πέντε (5) ετών (300 ECTS), ανάλογα με τη διάρκεια του πρώτου πτυχίου Bachelor που συμπληρώνουν, κατ’ αναλογία με την αντίστοιχη ρύθμιση που υπάρχει για τους απόφοιτους του Ηνωμένου Βασιλείου, ανεξαρτήτως τύπου φοίτησης ή χώρας προέλευσης, νοουμένου ότι, έχουν απονεμηθεί από αναγνωρισμένα στη χώρα τους πανεπιστημιακά ιδρύματα (ανώτατης εκπαίδευσης) και νοουμένου ότι, ικανοποιούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  • τυγχάνουν αναγνώρισης από το αρμόδιο σώμα της χώρας έκδοσής τους
  • είναι στον οικείο κλάδο σπουδών στον οποίο ο κάτοχος ενδιαφέρεται να εγγραφεί
  • ικανοποιούνται συνολικά οι απαιτήσεις σε σχέση με το βασικό κύκλο σπουδών.

Για τους τίτλους σπουδών που έχουν ήδη τύχει αναγνώρισης ανά έτος πατήστε εδώ.

Κριτήρια αναγνώρισης 21

Ειδικές ρυθμίσεις για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Μελών ΕΤΕΚ από αποφοίτους πανεπιστημίων της Ουγγαρίας:

Παρακολούθηση πρόσθετων μαθημάτων αποφοίτων του Πανεπιστημίου της Βουδαπέστης (ΔΕ 30.10.2008)

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του ΕΤΕΚ από εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Βουδαπέστης, η διάρκεια σπουδών του κλάδου Πολιτικής Μηχανικής είναι διάρκειας 4 χρόνων, ενώ για τους υπόλοιπους κλάδους Μηχανικής επιστήμης η διάρκεια είναι 3½ χρόνια. 

Η τροποποίηση όσον αφορά τη διάρκεια σπουδών έχει αποφασιστεί μετά από τροποποίηση σχετικών εθνικών νομοθεσιών και δεν αφορά το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο αλλά όλα τα πανεπιστήμια της χώρας.

Επειδή με βάση τα κριτήρια του ΕΤΕΚ απαιτείται 4ετής φοίτηση αποφασίστηκε όπως:

  • γίνει αποδεκτή η εισήγηση του Πανεπιστημίου της Βουδαπέστης για τη δυνατότητα παρακολούθησης επιπλέον μαθημάτων / πρόσθετης φοίτησης ώστε να συμπληρώνονται τα 240 ECTS που ισοδυναμούν με 4ετή φοίτηση για τους κλάδους μηχανολογικής μηχανικής, ηλεκτρολογικής μηχανικής και χημικής μηχανικής
  • γίνει αποδεκτή η εισήγηση του Πανεπιστημίου όπως η απαίτηση για 4ετή φοίτηση ισχύσει από το 2010 αντί από το 2009
  • εγκριθούν οι συγκεκριμένες εισηγήσεις που έχει υποβάλει το Πανεπιστήμιο για τα επιπρόσθετα 30 ECTS που αφορούν τους προαναφερόμενους τίτλους σπουδών 

Νοείται ότι, η ρύθμιση αυτή α) δεν επηρεάζει τη διάρκεια σπουδών των υπό αναφορά τίτλων και β) δεν είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις φοιτητών που προτίθενται να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακό τίτλο αφού στις περιπτώσεις αυτές θα μπορούν να αναγνωριστούν σε συνδυασμό. 

Δυνατότητα παρακολούθησης πρόσθετων μαθημάτων αποφοίτων του Πανεπιστημίου της Βουδαπέστης στην Κύπρο (ΔΕ 08.02.2011): 

Βάσει σχετικής απόφασης του ΕΤΕΚ δίνεται, σε αποφοίτους του Πανεπιστημίου της Βουδαπέστης, η δυνατότητα παρακολούθησης των επιπλέον μαθημάτων / πρόσθετης φοίτησης (30 ECTS), σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Κύπρο νοουμένου ότι, το Τεχνικό Επιμελητήριο θα έχει ενημερωθεί και εγκρίνει το περιεχόμενο της πρόσθετης φοίτησής καθώς και το πανεπιστήμιο που θα την προσφέρει.

Για τους τίτλους σπουδών που έχουν ήδη τύχει αναγνώρισης ανά έτος πατήστε εδώ.

  • Για ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν συγκεκριμένους κλάδους πατήστε εδώ
  • Για τους τίτλους σπουδών που έχουν ήδη τύχει αναγνώρισης ανά έτος πατήστε εδώ.