Βιογραφικό Κώστα Αλλαγιώτη

Ο Κώστας Αλλαγιώτης είναι Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών (1981-1986) και έχει εκτενή και πολυετή πείρα σε μεγάλα και σημαντικά έργα σε όλη την Κύπρο.

Εργάστηκε στον κατασκευαστικό τομέα (1987 – 1988) ως Πολιτικός Μηχανικός σε εργοληπτική εταιρεία και ακολούθως εργάστηκε στην εταιρεία BELCY CO LTD ως πολιτικός μηχανικός εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη (Επιθεωρών Μηχανικός) στο εργοτάξιο «Γιώρκειον», σημερινό κτήριο Υπουργείου Υγείας.

Διατηρεί από το 1997 Μελετητικό γραφείο στη Λευκωσία με την επωνυμία ΑΛΛΑΓΙΩΤΗΣ – ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ, όπου δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα. Την περίοδο 1997-2004 συνεργάστηκε με το γραφείο των μελετητών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Κυριακίδης – Φεραίος – Κυριακίδης ως εκπρόσωπος της ομάδας μελέτης στο εργοτάξιο και υπεύθυνος για τη διαχείριση του συμβολαίου και την επί τόπου επίβλεψη των εργασιών.

Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου την περίοδο 2001- 2005, μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ την περίοδο 1999- 2017, Γενικός Ταμίας της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ 2008-2011 και Γενικός Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ 2011 – 2017.

Είναι μέλος της Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ) και συντονιστής της υπο-επιτροπής για την αναθεώρηση των Συμβολαίων της ΜΕΔΣΚ.

Είναι Γενικός Συντονιστής της Επιτροπής Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών του ΕΤΕΚ από της ιδρύσεώς της το 2011 μέχρι σήμερα. Ασχολείται ενεργά με το Κέντρο Διαιτησιών ΕΤΕΚ και είναι εκπαιδευτής στα σεμινάρια Πραγματογνωμόνων που διεξάγει το ΕΤΕΚ.

Ασχολείται με όλο το φάσμα των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών και είναι Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής στο Μητρώο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τον νόμο 159(1) 2012. Έχει τύχει επιπρόσθετης κατάρτισης από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου ούτως ώστε να ενεργεί ως Χρηματοοικονομικός Διαμεσολαβητής διορισμένος από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.

Είναι ένας εκ των συντακτών των Κανονισμών Κριτικής Διαδικασίας ΕΤΕΚ (Adjudication Rules ETEK), και των αναθεωρημένων Κανονισμών Διαιτησίας ΕΤΕΚ, έκδοση 2020.

Έχει παρακολουθήσει μαθήματα Νομικής Συμβολαίων στο Intercollege, νυν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και ενημερώνεται συνεχώς εκτός από τα θέματα της ειδικότητας πολιτικού μηχανικού σε θέματα εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, διαχείρισης συμβολαίων και νομικής συμβολαίων.

Έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία αριθμό Διαιτησιών και Διαμεσολαβήσεων


Costas Allayiotis is a Civil Engineer, graduate of the University of Patras (1981-1986) with an extensive multiyear experience in large and important projects all over Cyprus.


He has worked as a site engineer in various project (1987 - 1988). During the period 1988 – 1997, with the company BELCY CO LTD, he was the civil engineer representing the owner (Supervising engineer) on site at “Yiorkion Hall”, nowadays Ministry of Health.
Since 1997, he has established the design firm “ALLAYIOTIS – YIORGALLA” which he maintains to this date. During the period 1997-2004 he cooperated with the design team of the new Nicosia General Hospital (Kyriakides - Fereos – Kyriakides) as the representative of the design team onsite, the contract administrator and the supervisor of onsite works.


He served as Secretary General of the Association of Civil Engineers of Cyprus from 2001 to 2005, Member of the General Council of the Scientific Technical Chamber of Cyprus (ETEK) 1999-2017, Treasurer of the Governing Committee 2008-2011 and Secretary General of the Governing Committee from 2011 to 2017.
He is a member of The Cyprus Joint Constructions Contract Tribunal (CyJCCT) and Coordinator of the Sub-Committee for the revised CyJCCT contracts.


He is the General Coordinator of ETEK Alternative Dispute Resolution (ADR) Committee from its establishment, in 2011, to this day. He is actively involved with ETEK Alternative Dispute Resolution (ADR) Centre and Instructor in Expert Determination Seminar of the ETEK ADR Centre.


He deals with all ADR Methods and he is a Registered Mediator in the register of the Ministry of Justice, according to law 159(I) 2012. He is also trained by the Central Bank of Cyprus in order to act as a Financial Mediator appointed by the Financial Commissioner.

He is among the authors of the ETEK Adjudication Rules and Revised Arbitration Rules of 2020.

He has attended courses in Contract Law at Intercollege, now the University of Nicosia, and is constantly updated in Alternative Dispute Resolution Methods, Contract Administration and Contract Law, in addition to topics of Civil Engineering.

It has successfully handled a number of Arbitration and Mediation cases.