Λήψη Έγγραφων Βεβαιώσεων 8Α Και Εντύπου Εξουσιοδότησης Εντολέα Σε Έντυπη Μορφή

Λήψη Έγγραφων Βεβαιώσεων 8Α και Εντύπου Εξουσιοδότησης Εντολέα σε Έντυπη Μορφή

Τα μέλη του ΕΤΕΚ μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο Έγγραφης Βεβαίωσης 8Α που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8Α του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου και του εντύπου Εξουσιοδότησης Εντολέα σε εγγεγραμμένους Μηχανικούς για την παροχή υπηρεσιών που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3(ε)(ii) του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου σε έντυπη μορφή, μέσω των ακόλουθων τρόπων:

  • Συμπληρώνοντας το Έντυπο Παραγγελίας Έγγραφης Βεβαίωσης 8Α και Έντυπο Παραγγελίας Εξουσιοδότησης Εντολέα σε έντυπη μορφή, και αποστέλλοντας το έντυπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση/τηλεμοιότυπο που αναγράφεται στο έντυπο παραγγελίας.  Οι τρόποι πληρωμής των τελών των εντύπων αναγράφονται στο έντυπο παραγγελίας.
  • Παραγγέλλοντας τα έντυπα μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας (22877644).  Σε αυτή την περίπτωση, η πληρωμή των τελών γίνεται τηλεφωνικά, μέσω πιστωτικής κάρτας και η αποστολή των εντύπων γίνεται μέσω υπηρεσίας ταχυδρομείου.
  • Με επιτόπου επίσκεψη στα Γραφεία του ΕΤΕΚ στη Λευκωσία