Μητρώο Μελών

Μητρώο Μελών

Το ΕΤΕΚ, με στόχο την εξυπηρέτηση τόσο των μελών του όσο και των πολιτών, δημοσιεύει κατάλογο με το ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου και κλάδο μηχανικής επιστήμης των μελών του Επιμελητηρίου που είναι κάτοχοι άδειας επαγγέλματος (έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους και κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος) για το συγκεκριμένο, τρέχον, έτος. 

Στο αρχείο δεν περιλαμβάνονται άτομα που έχουν μεν τακτοποιημένες τις οφειλές τους αλλά εργοδοτούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και άτομα που δεν έχουν εξασφαλίσει άδεια άσκησης επαγγέλματος είτε επειδή είναι άνεργοι είτε επειδή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτή για άλλους λόγους (π.χ. είναι δημόσιοι υπάλληλοι*, δεν ασκούν επάγγελμα σε κλάδο μηχανικής, κ.λπ).

Το αρχείο θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να περιλαμβάνει όλα τα μέλη που στο μεταξύ έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους και τους έχει εκδοθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος. Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η παροχή άμεσης πληροφόρησης σε σχέση με τα άτομα που έχουν δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος στη Μηχανική Επιστήμη.
Σημειώνεται ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένες δραστηριότητες κάθε επαγγέλματος δυνατόν να περιορίζεται βάσει προνοιών άλλων νομοθεσιών (π.χ. Περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Νόμος, Νόμος Περί Οδών και Οικοδομών).

Επειδή η ανάρτηση των στοιχείων επικοινωνίας του κάθε μέλους προϋποθέτει τη ρητή εξουσιοδότηση του μέλους, το Επιμελητήριο παρέχει τον τρόπο -σε όσους το επιθυμούν- να ζητήσουν τη συμπερίληψη των στοιχείων επικοινωνίας τους στον κατάλογο αυτό. Η σχετική δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ.

Εκπόνηση μελετών από λειτουργούς του Δημοσίου
Το Τεχνικό Επιμελητήριο επισημαίνει τα προβλήματα που προκύπτουν και τη δυσλειτουργία που δημιουργείται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μέλη του τα οποία ενώ εργοδοτούνται στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα προχωρούν στην εκπόνηση, ετοιμασία, ή υποβολή μελετών.
Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ ζητείται από τα μέλη, μέσω της υποβολής σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης, να δηλώνουν σε ετήσια βάση το καθεστώς εργοδότησής τους.

Αναβάθμιση Μητρώου Μελών και Τυποποιημένα Έντυπα για Αιτήματα Μελών