Νέα Πολιτική Αδειοδότησης

Νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης

(μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο)

  • Ταχεία αδειοδότηση < 1 μήνα
  •  Υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης μελετητών (αρχιτέκτονα και πολιτικού μηχανικού)
  • Ρύθμιση ηλεκτρονικής υποβολής
  • Προσκόμιση πιστοποιητικού εξόφλησης μελετητών με την αίτηση για άδεια οικοδομής
  • Έναρξη εφαρμογής 1η Οκτωβρίου 2020
     

Από την 1η Οκτωβρίου 2020 τίθεται σε εφαρμογή η νέα διαδικασία αδειοδότησης της ανάπτυξης που αφορά μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο. Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής εκσυγχρονισμού του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης την οποία εκπόνησε το Υπουργείο Εσωτερικών και δημοσίευσε ως πρόθεση πολιτικής τον Δεκέμβριο του 2019.

Η νέα πολιτική και ειδικότερα αυτή που αφορά αδειοδότηση για μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο περιέχει σειρά ριζοσπαστικών για τα κυπριακά δεδομένα στοιχεία, τα οποία όμως ως ιδέες ή προσεγγίσεις, έχουν τεθεί και συζητούνται εδώ και χρόνια με το αρμόδιο Υπουργείο.

Η προσπάθεια αυτή είναι ένα πρώτο και σημαντικό βήμα, από μια σειρά βημάτων που θα πρέπει να γίνουν για τη συνολική μεταρρύθμιση του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης. Σημαντικό αμέσως επόμενο βήμα είναι η μετάβαση στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και η απλοποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού των τελών.

Όπως κάθε νέα αρχή, αναμένεται να υπάρξουν δυσκολίες και προκλήσεις κυρίως κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής της νέας πολιτικής. Στόχος είναι η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής και η λήψη διορθωτικών μέτρων εκεί όπου απαιτούνται. 

Στον ιστοχώρο αυτό το ΕΤΕΚ έχει συλλέξει και θα δημοσιεύει όλα τα σχετικά κείμενα νομοθετικού περιεχομένου, πληροφορίες, έντυπα κοκ της νέας πολιτικής.

Καλούμε τους μελετητές να αγκαλιάσουν την προσπάθεια αυτή και ασκήσουν με επιμέλεια τις ευθύνες που τους ανατίθενται. Παράλληλα το Επιμελητήριο δηλώνει έτοιμο να αφουγκραστεί εποικοδομητικές εισηγήσεις για τυχόν θέματα που θα παρουσιαστούν κυρίως κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής της νέας αυτής διαδικασίας.

Για το σκοπό αυτό καλούνται οι μελετητές να υποβάλλουν με δομημένο τρόπο προβλήματα, αδυναμίες αλλά και εισηγήσεις τόσο σε ότι αφορά ρυθμίσεις της νέας πολιτικής, όσο και στον τρόπο εφαρμογής της στο cyprus@etek.org.cy. 

Το Επιμελητήριο έχει εκδώσει σχετική Εγκύκλιο για το θέμα «Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 1/20 – Σύνοψη της νέας διαδικασίας αδειοδότησης της ανάπτυξης που αφορά μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο» η οποία διατίθεται εδώ.

Bεβαιώσεις

Σημαντικό νέο στοιχείο της νέας διαδικασίας αδειοδότησης, είναι η υποχρέωση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης του αρχιτέκτονα και πολιτικού μηχανικού που εκπονούν και υποβάλλουν τις αναγκαίες μελέτες.

Η υπό αναφορά ασφάλιση έχει απαιτήσεις ανάλογες με αυτές που από το 2012 εφαρμόζονται για εταιρείες μελετών που εγγράφονται στο ΕΤΕΚ, ως νομικά πρόσωπα. Τις ελάχιστες απαιτήσεις της ασφάλισης για φυσικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν μελέτες δυνάμει της νέας διαδικασίας μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Για ικανοποίηση της απαίτησης αυτής μαζί με τις απαιτούμενες μελέτες και έντυπα θα προσκομίζεται στις αρμόδιες πολεοδομικές/ οικοδομικές αρχές σχετική βεβαίωση από το ΕΤΕΚ * ότι ικανοποιείται η απαίτηση ασφάλισης που θέτουν η Εγκύκλιος 1 του 2020 η Εντολή 2 του 2020 του Υπουργού Εσωτερικών και η ΚΔΠ 388/2020**. Την βεβαίωση αυτή θα την εκδίδει το ΕΤΕΚ.

Το αίτημα για έκδοση της βεβαίωσης από το ΕΤΕΚ αυτής θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε εκ μέρους εταιρείας μελετών θα συμπληρώνουν τα στοιχεία τους σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα επισυνάπτουν ενυπόγραφη από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, βεβαίωση ασφάλισης, η οποία περιέχεται ως παράρτημα στους σχετικούς Εσωτερικούς Κανονισμούς του ΕΤΕΚ. Με την ενυπόγραφη από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, βεβαίωση γίνεται αποδοχή ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις, όροι και απαιτήσεις της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης που οφείλουν να έχουν οι μελετητές (αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί).

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την υποβολή αιτήματος έκδοσης βεβαίωσης για την ασφάλιση είναι η : https://forms.gle/Ubc7cSrMUShZNiERA

Το ΕΤΕΚ θα αρχειοθετεί το αίτημα μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα και θα στέλνει εφόσον ικανοποιείται η απαίτηση, το συντομότερο δυνατό τη βεβαίωση ηλεκτρονικά στο ηλ. ταχυδρομείο που δηλώθηκε, χωρίς την απαίτηση καταβολής οποιουδήποτε τέλους.

Για σκοπούς διαφάνειας και διευκόλυνσης του πολίτη το ΕΤΕΚ δύναται να δημοσιεύει κατάλογο ο οποίος περιλαμβάνει τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν την βεβαίωση αυτή και έχουν δώσει τη συγκατάθεση τους για το σκοπό αυτό.

* νοείται ότι η βεβαίωση που θα εκδίδει το ΕΤΕΚ, ότι ο μελετητής έχει κατάλληλη ασφάλιση είναι επιπρόσθετο έγγραφο που θα απαιτείται στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας αδειοδότησης της ανάπτυξης (μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο). Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις για προσκόμιση των υπόλοιπων εγγράφων / βεβαιώσεων που εκδίδει το ΕΤΕΚ π.χ άδειας άσκησης επαγγέλματος, έγγραφης βεβαίωσης, εξουσιοδότησης εντολέα κοκ για τα οποία οι προϋποθέσεις έκδοσης τους παραμένουν ως είχαν.

** νοείται περαιτέρω πως οι εταιρείες μελετών οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον κλάδο αρχιτεκτονικής ή πολιτικής μηχανικής και κατέχουν σε ισχύ πιστοποιητικό εγγραφής πληρούν την απαίτηση ασφάλισης.

Σημαντική νέα πτυχή της νέας διαδικασίας είναι ότι πλέον θα απαιτείται βεβαίωση εξόφλησης των μελετητών ως προϋπόθεση της έκδοσης άδειας οικοδομής, κάτι το οποίο ήταν απαίτηση του ΕΤΕΚ. Πλέον με τη νέα διαδικασία θα απαιτείται προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης ότι οι μελετητές του έργου έχουν εξοφληθεί για τις υπηρεσίες που παρείχαν και σχετίζονται με την εργασία μέχρι το στάδιο της υποβολής αίτησης για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας και της υποβολής αίτησης για έκδοση Άδειας Οικοδομής. Προς τούτο θα υποβάλλεται στην οικοδομική αρχή μαζί με όλα τα υπόλοιπα απαιτούμενα έντυπα, δεόντως συμπληρωμένη και υπογραμμένη τυποποιημένη βεβαίωση εξόφλησης την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σχετικά κείμενα νομοθετικού και πληροφοριακού περιεχομένου από το Υπουργείο Εσωτερικών

Βίντεο:

Παρουσιάσεις:
Παρουσιάσεις εκπροσώπων Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και Υπουργείου Εσωτερικών στην εκδήλωση που έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Συχνά ερωτήματα σε σχέση με τη νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης

Διευκρινίσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν ενόψει του διαδικτυακού σεμιναρίου που έγινε στις 24.09.2020 και της εφαρμογής στις 01.10.2020 της νέας πολιτικής αδειοδότησης της ανάπτυξης, βρίσκονται εδώ.

Διευκρινίσεις/Εγκύκλιοι για πρόνοιες της Εντολής 1/2017

Για σκοπούς ενημέρωσης των μελών του ΕΤΕΚ, κοινοποιείται Εγκύκλιος Επιστολή, ημερομηνίας 05.06.2019, που στάλθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) στις διάφορες Πολεοδομικές Αρχές με σκοπό την παροχή διευκρινίσεων για την απόδοση της ερμηνείας διάφορων προνοιών /παραγράφων της Εντολής 1/2017, που σχετίζονται μεταξύ άλλων με τον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης και του ποσοστού κάλυψης, για σκοπούς αποσαφήνισης τυχόν προβληματισμών και ομοιομορφίας κατά την εφαρμογή της Εντολής. Στο ίδιο πλαίσιο, κοινοποιείται επιστολή, ημερομηνίας 10.07.2020, που στάλθηκε από το ΤΠΟ στο Δήμο Λάρνακας, στην οποία δίδονται διευκρινίσεις σε σχέση με τον υπολογισμό του εμβαδού κλιμακοστασίου στο δομήσιμο εμβαδόν οικοδομής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Εντολής 1/2017.