Νομοθεσία

Ο Νόμος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου

Ο Νόμος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 1990, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 7 Δεκεμβρίου 1990 και τέθηκε σε εφαρμογή το 1992.

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 - 2013 

Το ΕΤΕΚ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή διοίκηση.  Ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτεύεται τυπικά από το υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.

Βάσει προνοιών του βασικού Νόμου του ΕΤΕΚ, έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις που ρυθμίζουν διάφορα θέματα σε σχέση με τη λειτουργία του:

Το Επιμελητήριο έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους διάφορους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των Μελών του, της μηχανικής και της τεχνολογίας γενικά και την ανάπτυξή τους για αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας.

Το ΕΤΕΚ είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας

 • Γνωμοδοτεί έπειτα από πρόσκληση των αρμόδιων αρχών για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του.
 • Μελετά οποιαδήποτε επιστημονικά, τεχνικά, τεχνοοικονομικά ή αναπτυξιακά θέματα που σχετίζονται με οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης και διατυπώνει απόψεις.
 • Ενημερώνει το κοινό με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του και βοηθά στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων.
 • Συλλέγει στατιστικά στοιχεία και καταρτίζει στατιστικές σε θέματα που σχετίζονται με οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης.
 • Ενθαρρύνει και προάγει την τεχνική εκπαίδευση στην Κυπριακή Δημοκρατία σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης.
 • Αναλαμβάνει διαιτησίες, επιδιαιτησίες και συμβιβαστικούς διακανονισμούς σχετικά με οποιοδήποτε θέμα ή διαφορά που έχει σχέση με τη Μηχανική Επιστήμη.
 • Μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις επιμελητηρίων, σε διεθνείς ενώσεις μηχανικών, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, διοργανώνει συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών του.

Το ΕΤΕΚ σε σχέση με τα μέλη του

 • Διενεργεί την εγγραφή των Μελών του Επιμελητηρίου και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά και άδειες.
 • Τηρεί μητρώα των Μελών του και εκδίδει τις άδειες άσκησης επαγγέλματος.
 • Εισηγείται τη δημιουργία νέων κλάδων Μηχανικής Επιστήμης και προβαίνει σε υποδιαιρέσεις των κλάδων Μηχανικής Επιστήμης.
 • Εκπροσωπεί στην Κυπριακή Δημοκρατία και το εξωτερικό τους ασκούντες το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο Μηχανικής Επιστήμης.
 • Ασκεί πειθαρχική εξουσία πάνω στα Μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
 • Επιβάλλει και εισπράττει τα καθορισμένα δικαιώματα για κάθε βεβαίωση, θεώρηση ή έκδοση πιστοποιητικού ή άλλου εγγράφου και για τη διεξαγωγή διαιτησιών, πραγματογνωμοσύνης ή δειγματοληψίας ή για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας.
 • Ανακηρύσσει επίτιμα μέλη και απονέμει άλλες διακρίσεις.

Σύμφωνα με τον Νόμο περί ΕΤΕΚ κανένας δεν δικαιούται να ασκεί το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης εκτός αν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του εν λόγω κλάδου του ΕΤΕΚ ως μηχανικός και του έχει εκδοθεί ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος.