Πειθαρχικό Συμβούλιο

Πειθαρχικό Συμβούλιο ΕΤΕΚ

Με βάση τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και εξουσίας επί των μελών του Επιμελητηρίου, συστάθηκε και λειτουργεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΠΣ), το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, ως πρόεδρο του Συμβουλίου, και εννέα άλλα μέλη, από τα οποία έξι πρέπει να έχουν δεκαετή άσκηση επαγγέλματος σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται με βάση τους περί Δεοντολογίας των Μελών ΕΤΕΚ Κανονισμούς [ΚΔΠ 255/2012], με τις πρόνοιες των οποίων τα Μέλη ΕΤΕΚ οφείλουν να συμμορφώνονται κατά την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκλέγονται ανά τριετία από το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών του Επιμελητηρίου για εξαετή θητεία. Το ΠΣ αποτελείται από τρία τριμελή Κλιμάκια, τα οποία χειρίζονται τις πειθαρχικές υποθέσεις. Σημειώνεται ότι, με βάση την κείμενη νομοθεσία, «… η διαδικασία πειθαρχικής υπόθεσης διεξάγεται και διεκπεραιώνεται από κλιμάκιο, απαρτιζόμενο από ένα Πρόεδρο και δύο μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου που συστήνονται κατόπιν απόφασης της Ολομέλειας του Πειθαρχικού Συμβουλίου …», ενώ επίσης «… τα κλιμάκια μπορούν να αποφασίσουν να παραπέμψουν για εκδίκαση στην ολομέλεια, υποθέσεις τις οποίες θεωρούν πολύ σημαντικές και σοβαρές για την πορεία του Επιμελητηρίου …».

Το Πειθαρχικό Συμβουλίου έχει εξουσία να εξετάζει, είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν καταγγελίας που υποβάλλεται σε αυτό, πειθαρχικές υποθέσεις που αφορούν ενδεχόμενα πειθαρχικά παραπτώματα που προκύπτουν από επαγγελματικές δραστηριότητες των μελών του ΕΤΕΚ. Οι αποφάσεις τόσο της Ολομέλειας του Συμβουλίου όσο και των Κλιμακίων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Τα Κλιμάκια του Π.Σ. συνεδριάζουν ανάλογα με τον αριθμό των υποθέσεων οι οποίες βρίσκονται ενώπιόν τους, είτε για χειρισμό και διερεύνηση, είτε για εκδίκαση. Κατά μέσο όρο συνεδριάζουν ανά 15νθήμερο. Αντίστοιχα, η Ολομέλεια του Π.Σ. συνεδριάζει όποτε απαιτείται, κατά μέσο όρο μια φορά ανά τριμηνία.

Μέλη Πειθαρχικού Συμβουλίου 2020-2023

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΛΕΤΡΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΡΑΧΙΜΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΦΑΝΟΣ

ΝΕΑΡΧΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗ ΦΛΩΡΟΣ

ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

ΣΚΟΥΛΟΥΚΟΣ ΠΑΡΙΣ

ΣΦΗΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Σύσταση Κλιμακίων ΠΣ για την τριετία 2020-2023

Κλιμάκιο 1  1. Σκούλουκος Πάρις (Πρόεδρος) 2. Παντελή Φλώρος 3. Πισσαρίδης Χρύσανθος
Κλιμάκιο 2 1. Σφήκας Ανδρέας (Πρόεδρος) 2. Αλετράρης Γιώργος 3. Κυριακίδης Φάνος
Κλιμάκιο 3 1. Νεάρχου Σωτήρης (Πρόεδρος) 2. Βραχίμης Σάββας 3. Ευθυβούλου Χρίστος

Χρήσιμοι Συνδέσμοι για Πειθαρχικό συμβούλιο