Περιφερειακές Επιτροπές (ΠΕ) - Κανονισμοί

1. Σύσταση

1.1 Τα Μέλη των Περιφερειακών Επιτροπών (ΠΕ) διορίζονται από το Γενικό Συμβούλιο (ΓΣ).

1.2 Οι ΠΕ είναι οι εξής:

1.2.1 Περιφερειακές Επιτροπές:

Λεμεσού
Πάφου
Λάρνακας/ Αμμοχώστου

2. Συγκρότηση

2.1 Κάθε ΠΕ αποτελείται συνολικά από 15 μέλη (5 Γραμματεία + 10 Μέλη). Η Γραμματεία αποτελείται από Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα, Ταμία και 2 Μέλη.

2.2 Το ΓΣ αυτοβούλως, ή έπειτα από πρόταση της ΠΕ, μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση μέλους που αδικαιολόγητα απουσιάζει επί τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις της ΠΕ.

2.3 Τα μέλη των ΠΕ θα αποδέχονται γραπτώς το διορισμό τους και θα δηλώνουν ότι η συμμετοχή τους γίνεται σύμφωνα με τους Κανόνες του Διοικητικού Δικαίου.

2.4 Τα Μέλη του ΓΣ καθώς και τα Μέλη του ΠΣ δεν μπορούν να είναι μέλη των ΠΕ.

2.5 Οι ΠΕ συγκροτούνται από: Δύο μέλη για τις 5 πολυπληθέστερες ειδικότητες του ΕΤΕΚ (Αρχιτεκτονική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική) και ένα μέλος για κάθε μία από τις υπόλοιπες ειδικότητες (Μηχανική Μεταλλείων, Εφηρμοσμένη Γεωλογία, Αγρονομική-Τοπογραφική, Επιμέτρησης, Εκτίμηση Γης, Πολεοδομία-Χωροταξία, Χημική Μηχανική).

2.6 Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια για εκπροσώπηση όλων των ειδικοτήτων και στην περίπτωση κενών θέσεων, η ΠΕ συμπληρώνεται με απευθείας διορισμό από το ΓΣ.

2.7 Αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον για συμπλήρωση των μελών Επιτροπής τότε αυτή λειτουργεί με λιγότερα μέλη.

3. Λειτουργία

3.1 Οι ΠΕ υποβάλλουν εντός ενός μηνός από το διορισμό τους για έγκριση στη Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) το πρόγραμμα των τακτικών τους συνεδριάσεων, τους στόχους και τον προγραμματισμό δράσης τους. Καμία έκτακτη συνεδρία δεν θα αμείβεται χωρίς την προέγκριση του Προέδρου και του Γενικού Ταμία ( ή του Γενικού Γραμματέα) του ΕΤΕΚ.

3.2 Οι ΠΕ συνεδριάζουν σύμφωνα με τα πρότυπα των συνεδριάσεων των Αιρετών Σωμάτων του ΕΤΕΚ.

3.3 Στο έργο της η Επιτροπή δυνατό να υποστηρίζεται από υπάλληλο του ΕΤΕΚ ή άλλο μέλος του ΕΤΕΚ, ο οποίος διορίζεται για το σκοπό αυτό από το Γενικό Συμβούλιο.

3.4 Μέλη του ΓΣ έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις συνεδρίες όλων των ΠΕ ως παρατηρητές.

4. Αρμοδιότητες Αξιωματούχων ΠΕ

4.1 Γραμματέας:

4.1.1 Συγκαλεί και προεδρεύει τις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

4.1.2 Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων.

4.1.3 Διευθύνει το Περιφερειακό Οίκημα, στα πλαίσια των αποφάσεων του ΓΣ και της ΔΕ.

4.1.4 Γενικά φροντίζει για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της Επιτροπής.

4.2 Αναπληρωτής Γραμματέας:

4.2.1 Αναπληρώνει τον Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινής ανικανότητας του, ασκεί όλες τις εξουσίες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του.

4.2.2 Είναι υπεύθυνος και συντονιστής για τις εκδηλώσεις και τα σεμινάρια που διεξάγει το ΕΤΕΚ στην περιφέρειά του.

4.3 Ταμίας:

4.3.1 Υποβάλει τις οικονομικές προτάσεις προς τη Γραμματεία.

5. Αρμοδιότητες ΠΕ

5.1 Οι ΠΕ είναι συμβουλευτικά όργανα, μελετούν με δική τους πρωτοβουλία ή ύστερα από παραπομπή από τα Αιρετά Σώματα του ΕΤΕΚ τα επιστημονικά και άλλα γενικότερα ζητήματα που αναφέρονται στην περιφέρειά τους, εισηγούνται για την κατάρτιση του προγράμματος επιστημονικής δραστηριότητας του ΕΤΕΚ και γνωμοδοτούν προς τα αιρετά σώματα του ΕΤΕΚ (ΓΣ, ΔΕ και Πρόεδρο) βοηθούμενες από Συμβουλευτικές Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας.

5.2 Οι ΠΕ δεν έχουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης του ΕΤΕΚ στις περιφέρειες εκτός εάν αποφασίσουν διαφορετικά τα Αιρετά Σώματα του ΕΤΕΚ (ΓΣ, ΔΕ και Πρόεδρος).

6. Ενημέρωση Διοικούσας Επιτροπής και Γενικού Συμβουλίου

6.1 Η κάθε ΠΕ – με ευθύνη του Γραμματέα της – υποβάλλει, τουλάχιστο ανά εξάμηνο, συνοπτική έκθεση πεπραγμένων προς τα μέλη της ΔΕ. Ο Α’ Αντιπρόεδρος υποβάλλει εισήγηση προς τη ΔΕ για το ικανοποιητικό ή όχι των πεπραγμένων.

6.2 Το ΓΣ ενημερώνεται για το έργο κάθε Επιτροπής τουλάχιστο μία φορά το εξάμηνο.

6.3 Το Γενικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει μέλη του από την οικεία περιφέρεια και μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ως Συνδέσμους των ΠΕ με τα Αιρετά Σώματα του Επιμελητηρίου.

7. Θητεία ΠΕ

7.1 Η θητεία των ΠΕ λήγει το αργότερο σε 4 μήνες από την εκλογή νέου ΓΣ.

8. Αποζημίωση Μελών των ΠΕ

8.1 Τηρουμένου του άρθρου 3.1., τα μέλη των ΠΕ αποζημιώνονται με €35 για κάθε συνεδρία

Χρήσιμοι Συνδέσμοι για Περιφερειακές Επιτροπές