ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ Ν. 85(Ι)/2017

Το Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ έχει αναγνωριστεί ως Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών δυνάμει του περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου του 2017 (Ν.85(Ι)/2017) με στόχο να προσφέρει εναλλακτική επίλυση διαφορών στον πολίτη και καταναλωτή στους  τομείς:  Κατασκευές, Τεχνολογία, Ενέργεια, Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Κτηματομεσιτικά, Εκτιμήσεις και σε όποιον άλλο τομέα σχετίζεται με τους κλάδους και τις αρμοδιότητες του Επιμελητηρίου. Η αναγνώριση έγινε με βάση το άρθρο 22, του περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου του 2017, Ν. 85(Ι), ανακοινώθηκε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και καταχωρήθηκε στον Kατάλογο Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που διατηρεί.

Το Επιμελητήριο παρέχει υπηρεσίες Φιλικού Διακανονισμού/Συμφιλίωσης με μικρό κόστος για τον καταναλωτή για διαφορές από €250 μέχρι €10.000. Για να ξεκινήσει η διαδικασία ο καταναλωτής πρέπει να υποβάλλει το Έντυπο Υποβολής Παραπόνου σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στο Έντυπο, κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, μαζί με την απόδειξη πληρωμής του Τέλους Υποβολής της αίτησης. Το Τέλος Υποβολής, το οποίο δεν επιστρέφεται, είναι €20 για διαφορά αξίας κάτω των €5.000 και €50 για διαφορά αξίας άνω των €5.000.

Το Έντυπο αποστέλλεται από το ΕΤΕΚ στον Έμπορο για να αποδεχθεί τη διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφοράς εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Σε περίπτωση που ο έμπορος δεν ανταποκριθεί, το αίτημα του καταναλωτή δεν μπορεί να προχωρήσει προς εξέταση, εφόσον σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ν.85(Ι)/2017 θα πρέπει να συμφωνήσουν και τα δυο Μέρη στην εναλλακτική επίλυση της διαφοράς τους. Σε περίπτωση που ο έμπορος αποδεχθεί τη διαδικασία και καταβάλει το υπόλοιπο κόστος, τα Μέρη επιλέγουν από κοινού Συμφιλιωτή από τον εγκριμένο Κατάλογο Συμφιλιωτών του ΕΤΕΚ και διευθετούνται μέχρι δύο ή τέσσερις συναντήσεις (ανάλογα με το ύψος της οικονομικής τους διαφοράς) στο Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ στην οδό Θησέως 9-11 στην εντός των τειχών Λευκωσία. Η διαδικασία ολοκληρώνεται, είτε με την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ των Μερών, είτε με την καταγραφή πρακτικών για τη μη επίτευξη συμφωνίας μεταξύ τους. 

Για διαφορές άνω των €10.000 προσφέρονται οι υφιστάμενες διαδικασίες του Κέντρου ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ.

Το Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί να εξετάσει μια συγκεκριμένη καταναλωτική διαφορά που εμπίπτει στο πλαίσιο εξέτασης διαφορών στις πιο κάτω περιπτώσεις:

  • Ο καταναλωτής δεν προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον έμπορο προκειμένου να συζητήσει το παράπονο του και να επιδιώξει, ως πρώτο βήμα, να επιλύσει το πρόβλημα απευθείας με αυτόν.
  • Η διαφορά είναι επουσιώδης ή βασίζεται σε κακόβουλο παράπονο.
  • Η διαφορά εξετάζεται ή έχει εξεταστεί προηγουμένως από άλλο φορέα ΕΕΔ ή από δικαστήριο.
  • Η αξία του αντικειμένου της αξίωσης είναι κατώτερη ή ανώτερη από συγκεκριμένο ποσό.
  • Ο καταναλωτής δεν υπέβαλε το παράπονο στο φορέα ΕΕΔ εντός προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής υπέβαλε παράπονο στον έμπορο.
  • Η εξέταση μιας τέτοιας διαφοράς θα έβλαπτε σημαντικά την αποτελεσματική λειτουργία του φορέα ΕΕΔ.

Σημειώνεται πως σε όλες τις χρεώσεις εφαρμόζεται επιπλέον ΦΠΑ.