Πλαίσιο Λειτουργίας Επιτροπών

2.1 Σύσταση

2.1.1 Με απόφαση του Διορίζοντος Σώματος καταρτίζονται Επιτροπές για τη μελέτη ή εξέταση ειδικών τεχνικών, οικονομικών, επαγγελματικών και γενικά θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου, όπως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 5 του Νόμου 224/1990–97.

2.2 Συγκρότηση

2.2.1 Οι Επιτροπές αποτελούνται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και από αριθμό μελών όπως καθορίσει και ορίσει το Διορίζον Σώμα.

2.2.2 Το Διορίζον Σώμα αυτοβούλως, ή έπειτα από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση μέλους που αδικαιολόγητα απουσιάζει επί τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής ή όπως αλλιώς αποφασίσει το Διορίζον Σώμα.

2.2.3 Τα μέλη των Επιτροπών θα αποδέχονται γραπτώς τον διορισμό τους και θα δηλώνουν ότι η συμμετοχή τους γίνεται σύμφωνα με τους Κανόνες του Διοικητικού Δικαίου.

2.3 Λειτουργία

2.3.1 Οι Επιτροπές υποβάλλουν, εντός ενός μηνός από τον διορισμό τους, για έγκριση στο Διορίζον Σώμα το πρόγραμμα των τακτικών τους συνεδριάσεων, τους στόχους και τον προγραμματισμό δράσης τους. Καμία έκτακτη συνεδρία δεν θα αμείβεται χωρίς την προέγκριση του Προέδρου και του Γενικού Ταμία (ή του Γενικού Γραμματέα) του ΕΤΕΚ.

2.3.2 Οι Επιτροπές συνεδριάζουν σύμφωνα με τα πρότυπα των συνεδριάσεων των Αιρετών Σωμάτων του ΕΤΕΚ.

2.3.3 Στο έργο της η Επιτροπή δυνατό να υποστηρίζεται από υπάλληλο του ΕΤΕΚ ή άλλο μέλος του ΕΤΕΚ, ο οποίος διορίζεται για τον σκοπό αυτό από το Διορίζον Σώμα.

2.3.4 Μέλη του Γενικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις συνεδρίες όλων των Επιτροπών ως παρατηρητές.

2.4 Αρμοδιότητες Αξιωματούχων Επιτροπών

2.4.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων, συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων της Επιτροπής και γενικά φροντίζει για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της επιτροπής.

2.4.2 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής επιμελείται την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, φροντίζει για την επικύρωσή τους, συντάσσει τις ενημερωτικές εκθέσεις πεπραγμένων της επιτροπής και αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινής ανικανότητάς του.

2.5 Αρμοδιότητες Επιτροπών

2.5.1 Οι Επιτροπές είναι όργανα των Αιρετών Σωμάτων του ΕΤΕΚ με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα, ούτως ώστε τα σώματα αυτά να εξυπηρετούν τον σκοπό και τις αρμοδιότητες που τους αναθέτει ο Νόμος για τα θέματα που παραπέμπονται σ’ αυτές, είτε για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.

2.5.2 Όπου το θέμα το απαιτεί, οι εισηγήσεις των Επιτροπών πρέπει να τεκμηριώνονται μέσω αναφοράς σε Νόμους, Τεχνικούς Κώδικες, νομικές συμβουλές και διεθνή πρότυπα με την παρουσίαση των αναγκαίων εγγράφων ή με άλλους τρόπους που θα κρίνει η Επιτροπή πρόσφορους.

2.6 Ενημέρωση Διοικούσας Επιτροπής και Γενικού Συμβουλίου

2.6.1 Οι Επιτροπές –με ευθύνη των Προέδρων τους– υποβάλλουν, τουλάχιστον ανά εξάμηνο και μέσα στα χρονικά πλαίσιά τους, συνοπτική έκθεση πεπραγμένων προς τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Ο Α΄ Αντιπρόεδρος υποβάλλει εισήγηση προς τη Δ.Ε. για το ικανοποιητικό ή όχι των πεπραγμένων.

2.6.2 Το Γενικό Συμβούλιο ενημερώνεται για το έργο κάθε Επιτροπής τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο.

2.6.3 Το Διορίζον Σώμα μπορεί να ορίσει μέλος του Γενικού Συμβουλίου ως Σύνδεσμο της Επιτροπής με τα Αιρετά Σώματα του Επιμελητηρίου.

2.7 Θητεία Επιτροπών

2.7.1 Η λειτουργία της Επιτροπής αρχίζει από τη σύστασή της μέχρι την κατάργησή της από το Διορίζον Σώμα.

2.8 Αντιμισθία και Αποζημίωση Μελών των Επιτροπών

2.8.1 Τα μέλη των Επιτροπών μπορούν να παίρνουν τέτοια αντιμισθία ή επιδόματα ως ήθελε εγκρίνει το Διορίζον Σώμα ή όπως οι εκάστοτε εν ισχύι κανονισμοί.

2.8.2 Η συμμετοχή υπαλλήλων του ΕΤΕΚ γίνεται ανεξάρτητα από την υπαλληλική ιδιότητά τους και η εκτέλεση της εργασίας που προβλέπεται θα γίνεται εκτός των ωρών της υπηρεσίας τους και μπορούν να παίρνουν τέτοια αντιμισθία ή επιδόματα ως ήθελε εγκρίνει το Διορίζον Σώμα.

2.9 Επιφύλαξη

Το παρόν έγγραφο δύναται να τροποποιείται με απόφαση από το Διορίζον Σώμα ανάλογα με τον χαρακτήρα και το θέμα της κάθε Επιτροπής.