Προκαταβολή Για Διορισμό Πραγματογνώμονα

Προκαταβολή για διορισμό Πραγματογνώμονα

 Μαζί με την υποβολή της Τυπικής Αίτησης για διορισμό Πραγματογνώμονα κατατίθεται στο ταμείο του ΕΤΕΚ ως προκαταβολή το ποσό των:

  • €500 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, σε περιπτώσεις διενέργειας τυπικής Πραγματογνωμοσύνης σε κατοικία, διαμέρισμα ή αντίστοιχης κλίμακας ακίνητο.
  • €1.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, σε περιπτώσεις διενέργειας τυπικής Πραγματογνωμοσύνης σε πολυκατοικία, χώρο γραφείων ή αντίστοιχης κλίμακας ακίνητο.

Διευκρινίζεται πως ανάλογα με την πολυπλοκότητα του αντικειμένου της Πραγματογνωμοσύνης το ΕΤΕΚ δύναται να ζητήσει την κατάθεση επιπρόσθετου ποσού ως προκαταβολή.

Σημειώνεται πως ολόκληρο το ποσό της προκαταβολής αφαιρείται από το τελικό αντίτιμο της Πραγματογνωμοσύνης, εφόσον ολοκληρωθεί κανονικά. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία με τον Πραγματογνώμονα μετά τον διορισμό του από το ΕΤΕΚ, θα κρατηθούν 100€ πλέον ΦΠΑ από το ποσό της προκαταβολής, καθώς και τυχόν αμοιβή ή έξοδα του Πραγματογνώμονα για εργασία που εκτέλεσε πριν την υπογραφή της συμφωνίας, και το υπόλοιπο ποσό θα επιστραφεί στον Αιτητή.

Μετά την υπογραφή της ειδικής συμφωνίας μεταξύ Πραγματογνώμονα-Αιτητή και για σκοπούς έναρξης της εργασίας του Πραγματογνώμονα, ο Αιτητής θα κληθεί να καταβάλει το ήμισυ του ακριβούς ή μέγιστου αντίτιμου της πραγματογνωμοσύνης όπως έχει καθοριστεί στην εν λόγω συμφωνία. Η προκαταβολή που έχει ήδη κατατεθεί στο Ταμείο του ΕΤΕΚ θα συνυπολογίζεται ως μέρος του ποσοστού αυτού.