Σεμινάριο εκπαίδευσης

Σεμινάριο εκπαίδευσης Εισηγητών και Κατηγόρων ΠΣ ΕΤΕΚ

Πραγματοποιήθηκε, με επιτυχία, στις 14 Μαρτίου 2014, το σεμινάριο εκπαίδευσης Εισηγητών και Κατηγόρων Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ, στο Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία.

Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου επί των Μελών του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση την οποία ο Νόμος ανέθεσε στο Επιμελητήριο και αποτελεί τον κυρίαρχο παράγοντα στη διαμόρφωση και διατήρηση υγιούς επαγγελματικού περιβάλλοντος. Πέρα του ίδιου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και των Κλιμακίων του, στη διαδικασία αυτή αναδεικνύονται δυο κεντρικοί ρόλοι: ο ρόλος του Εισηγητή και εκείνος του Κατηγόρου.

Η ίδια η διαδικασία άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου μπορεί γενικά να διακριθεί σε δύο στάδια: το στάδιο της διερεύνησης και το στάδιο της εκδίκασης. Στο μεν πρώτο στάδιο κεντρικό ρόλο διαδραματίζει ο Εισηγητής, Μέλος του ΕΤΕΚ, στον οποίο ανατίθεται η ευθύνη διερεύνησης της καταγγελίας, ενώ στο δεύτερο υπεισέρχεται και ο Κατήγορος, Μέλος του ΕΤΕΚ ή Δικηγόρος, ο οποίος αφενός συμβάλει στην ετοιμασία του Κατηγορητηρίου επί τη βάσει του οποίου θα προχωρήσει η ακροαματική διαδικασία και αφετέρου αναλαμβάνει την ευθύνη υποστήριξης του Κατηγορητηρίου αυτού κατά τη διαδικασία αυτή.

Το σεμινάριο παρείχε επιμόρφωση στα πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν τους ρόλους αυτούς, τόσο σε γενικό επίπεδο, όσο και ειδικότερα σε σχέση με ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία αυτή ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ.

Ομιλητές Σεμιναρίου και οι παρουσιάσεις τους

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ