Σχέδιο Ιατροφαρμακαυτικής Περίθαλψης

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Μελών

Συμφωνία ΕΤΕΚ και Laiki Cyprialife για την παροχή ειδικού πακέτου υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα μέλη του ΕΤΕΚ

Η συμφωνία με τη Laiki Cyprialife για την παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα μέλη του Επιμελητηρίου που επιθυμούν, οριστικοποιήθηκε, υπογράφηκε και τέθηκε σε εφαρμογή στις 14 Μαρτίου 2011. Με βάση τη σχετική συμφωνία τα μέλη μπορούν να επιλέξουν ένα εκ των τριών καθορισμένων σχεδίων.

Το Silver (βασικό), το οποίο σε γενικές γραμμές παρέχει ενδονοσοκομειακή κάλυψη, το Gold (ή προαιρετική παροχή Ι) το οποίο παρέχει ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή κάλυψη και το Platinum (ή προαιρετική παροχή ΙΙ) το οποίο πέραν των προαναφερόμενων καλύπτει χρόνιες παθήσεις και προϋπάρχουσες ασθένειες.

Επισημαίνεται ότι με, βάση τη σχετική συμφωνία, το βασικό ασφάλιστρο ανάλογα με την επιλογή του σχεδίου, το οποίο παρουσιάζεται στο παράρτημα αυτής, θα παραμείνει σταθερό για περίοδο τριών χρόνων από την ημερομηνία υπογραφής της.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να επικοινωνούν στα πιο κάτω τηλέφωνα:
22887338 (ΝΙΚΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ)
22887600.

Σχετικά έγγραφα