Συμβόλαιο Παροχής Μελετητικών Υπηρεσιών

Συμβόλαιο Παροχής Μελετητικών Υπηρεσιών

Το ΕΤΕΚ, αντιλαμβανόμενο την έλλειψη που υπάρχει στην αγορά αλλά και την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας πρότυπης σύμβασης μελετητικών υπηρεσιών, προχώρησε στην ετοιμασία Πρότυπου Συμβολαίου Μελετητικών Υπηρεσιών.

Το Πρότυπο Συμβόλαιο Μελετητικών Υπηρεσιών που έχει διαμορφωθεί, αφορά την ανάθεση όλου του πακέτου των βασικών μελετητικών υπηρεσιών που απαιτούνται για την αδειοδότηση και υλοποίηση ενός τυπικού οικοδομικού έργου και περιλαμβάνει:

  • τη συμφωνία μεταξύ πελάτη και μελετητικού γραφείου στο οποίο ανατίθεται η σύμβαση,
  • τον συντονισμό των διάφορων μελετών,
  • την περιγραφή των βασικών προσφερόμενων υπηρεσιών ανά κλάδο (υπηρεσίες μελέτης και επίβλεψης αρχιτεκτονικής, πολιτικής μηχανικής, μηχανολογικής μηχανικής και ηλεκτρολογικής μηχανικής) και
  • επιπρόσθετες υποχρεωτικές ή προαιρετικές υπηρεσίες (όπως π.χ. τον συντονισμό θεμάτων Α&Υ στο στάδιο μελέτης, την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, τη μελέτη υποδομής εσωτερικής καλωδίωσης, την παροχή υπηρεσιών κτηματικής χωρομετρίας κοκ).

Το Πρότυπο Συμβόλαιο Μελετητικών Υπηρεσιών, αποτελείται από τo έγγραφο της Σύμβασης Προσφοράς Υπηρεσιών Μελετητικού Γραφείου/Πελάτη (word/pdf) και τα παραρτήματα Α-Ζ τα οποία αφορούν τις Βασικές Υπηρεσίες Μελέτης και Επίβλεψης (word/pdf), τη Συμφωνία Αμοιβής και Συναφή Θέματα (word/pdf) και την παροχή Επιπρόσθετων Υπηρεσιών (word/pdf).

Τα μέλη του ΕΤΕΚ, καλούνται όπως αξιοποιήσουν το κείμενο του Πρότυπου Συμβολαίου Μελετητικών Υπηρεσιών και μεταφέρουν με δομημένο τρόπο, τυχόν σχόλια και εισηγήσεις τους για το περιεχόμενο του πρότυπου συμβολαίου, μέχρι και τις 31/12/2020. Για την υποβολή τυχόν σχολίων, παρατηρήσεων και εισηγήσεων επί του κειμένου του Πρότυπου Συμβολαίου, σχετικό τυπικό έντυπο υπάρχει εδώ

Η ετοιμασία του Πρότυπου Συμβολαίου Μελετητικών Υπηρεσιών εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο βελτίωσης της ποιότητας και πληρότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από μελετητές, καθώς αυτό θα βοηθήσει στην επί ίσοις όροις δραστηριοποίηση των επαγγελματιών μελετητών, αλλά και στην ύπαρξη σημείου αναφοράς για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι μελετητές, έτσι ώστε ο εντολέας να δύναται να πάρει μία πληροφορημένη απόφαση ανάθεσης.

Σε συνέχεια των πιο πάνω, πρόθεση του ΕΤΕΚ είναι όπως προβεί επίσης, σε σύντομο χρονικό διάστημα, στην ετοιμασία συμπληρωματικών τυπικών συμβολαίων πελάτη – μεμονωμένου μελετητή ή μελετητικού γραφείου - μεμονωμένου μελετητή για την ανάθεση υπηρεσίας/εργασίας.